Naar inclusiever onderwijs

In 2014 werd passend onderwijs wettelijk ingevoerd. Dat betekent dat alle kinderen recht hebben op een plek die past bij hun behoefte aan onderwijsondersteuning. Bij de evaluatie van de Wet op passend onderwijs in 2020 werd duidelijk dat het beter kan. Inclusief onderwijs blijft de stip op de horizon, maar weeffouten moeten worden opgelost. 

Stip op de horizon: inclusiever onderwijs 

In de aanloop naar de evaluatie van 2020 deden de PO-Raad en VO-raad voorstellen om passend onderwijs te verbeteren. Hierbij maken we onderscheid tussen korte en lange termijn. Op korte termijn moeten weeffouten in wet- en regelgeving rondom passend onderwijs worden aangepast. Maar in de toekomst willen we ervoor zorgen dat onze scholen inclusiever kunnen zijn. Daarvoor is één allesomvattende wet nodig die geldt voor funderend onderwijs voor kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. 

passend onderwijs

Passender onderwijs 

Dit zijn onze voorstellen om onderwijs op korte termijn passender maken: 

  1. Geen grote wijzigingen in de organisatie van passend onderwijs en samenwerkingsverbanden. Passend onderwijs moet doorontwikkeld worden binnen de bestaande structuren. 
  2. Intensieve samenwerking tussen alle relevante partijen in en rondom het onderwijs. Denk hierbij aan bijvoorbeeld jeugdhulp Schoolbesturen blijven verantwoordelijk, maar passend onderwijs kan niet slagen zonder de bijdrage van anderen, ieder vanuit zijn eigen rol. 
  3. Betrokkenheid en zeggenschap van ouders en leerlingen.
  4. Scholen en schoolbesturen realiseren de zorgplicht. Er is meer maatwerk om thuiszitten te voorkomen. Meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. 
  5. Verantwoording transparantie en toezicht. Samenwerkingsverbanden worden sober en doelmatig georganiseerd en houden een passende financiële reserve aan. Ze werken aan beleidsrijk begroten en aan een heldere, transparante verantwoording. Het interne toezicht van samenwerkingsverbanden bestaat uit minimaal één onafhankelijk lid. 
  6. Inclusief onderwijs. Voorwaarden hiervoor zijn meer maatwerk, een warme overdracht en het wegnemen van schotten. 
  7. Basisondersteuning. Het toezichtkader van de Onderwijsinspectie op passend onderwijs biedt voldoende garantie voor de basiskwaliteit van het onderwijs. 

Meer weten?

Voor meer informatie over passend onderwijs kun je contact opnemen met beleidsadviseur Kansengelijkheid en Inclusief Onderwijs Lourens Boeder of beleidsadviseur speciaal onderwijs Machteld Rohn. Kijk voor ondersteuningsvragen ook op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.