Nieuws

Goed voorbereid het nieuwe schooljaar in

Augustus is vaak het startmoment van nieuwe regels, andere veranderingen en subsidies. Voor een ieder die net terug is van vakantie en even snel op de hoogte wil zijn, maakten we een overzicht van diverse interessante en belangrijke wijzigingen en andere zaken om aan te denken.

 • De wettelijke minimumlonen zijn aangepast per 1 juli 2019. Op basis hiervan zijn de salaristabellen aangepast. Kijk hier voor de actuele tabellen.
 • De personele bekostiging wordt geïndexeerd in september en oktober 2019. Schoolbesturen moeten dit geld nog niet uitgeven. Hopelijk gaan sociale partners in het najaar verder praten en kan dit geld worden gebruikt in een nog af te sluiten cao. De PO-Raad hoopt dan ook afspraken met de bonden te kunnen maken over de functies van directeuren en onderwijsondersteuners. De PO-Raad raadt schoolbesturen daarom op dit moment aan om nog even te wachten met het aanpassen van de functiebeschrijvingen van deze medewerkers. Zodra daar meer over te melden is, hoor je dat.
 • Elk schoolbestuur is sinds 1 januari 2019 zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen. Om schoolbesturen hierbij te ondersteunen, heeft de PO-Raad een raamcontract met WWplus afgesloten. Schoolbesturen kunnen de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen zelf organiseren. Ze moeten dan zelf contracten afsluiten met UWV en DUO en zelf een uitvoerder zoeken. Dat kan, maar is een hele last voor de organisatie. De PO-Raad adviseert schoolbesturen daarom om gebruik te maken van het raamcontract. Is jouw schoolbestuur al aangemeld voor het raamcontract uitvoering bovenwettelijke uitkeringen? Als je de betreffende informatie niet hebt ontvangen, kun je vanaf 12 augustus weer contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad.
 • Het Reglement Participatiefonds verandert op 1 augustus 2019. In dit reglement is een uiterste indieningsdatum voor vergoedingsverzoeken opgenomen. Als een dienstverband vóór 1 augustus 2020 is beëindigd, dan moet het Participatiefonds hiervoor uiterlijk 31 december 2020 een vergoedingsverzoek hebben ontvangen. Dit reglement loopt, anders dan normaal, maar tot 31-12-2019. Dit in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die op 1-1-2020 in werking treedt. Meer info van het Participatiefonds volgt in het najaar.
 • Ook dit jaar moet elke medewerker op 1 oktober een nieuwe verlofkaart hebben. Sinds 2014 hebben medewerkers niet meer standaard op grond van de afwezigheid van leerlingen de schoolvakanties vrij. In de cao voor het primair onderwijs is net als in andere sectoren afgesproken dat medewerkers verlof opbouwen. Een fulltime medewerker heeft 428 uur verlof per jaar (deeltijder naar rato). Het verlof wordt opgenomen in schoolvakanties van de leerlingen. De verlofkaart loopt tussen 1 oktober en 1 oktober. Alle schoolvakanties en wettelijke vrije dagen in een schooljaar vallen daar binnen. Nog niet alle schoolbesturen maken gebruik van een verlofkaart. Het gebruik ervan is met name van belang als een medewerker uit dienst gaat. Op basis van de uitdienstdatum moet berekend worden hoeveel verlofuren nog met de medewerker verrekend moeten worden. Het is daarbij ook belangrijk om een duidelijk beleid hierover te hebben, afgestemd met de P(G)MR (zie ook deze veelgestelde vraag).
 • Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen komend schooljaar weer gebruikmaken van de Cultuurkaart . Met deze pas kunnen zij gratis of goedkoper deelnemen aan diverse culturele activiteiten. Scholen voor vso ontvangen in september van CJP een uitnodiging om deel te nemen aan de Cultuurkaart.
 • Scholen en hun besturen kunnen tot 15 oktober weer subsidie aanvragen voor het opleiden van leraren in teamverband. Deze teambeurs is bedoeld voor de vergoeding van collegegeld, studie- en reiskosten van leraren en voor het delen en inzetten van kennis op de school voor het op gang brengen van een veranderproces.
 • Per 1 augustus 2019 treedt in Nederland de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking. Ook onderwijsinstellingen krijgen hiermee te maken. Deze wet stelt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt. Het verbod geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking zoals bivakmutsen, boerka’s, niqabs en integraalhelmen. Een hoofddoek, een geschminkt gezicht, een sluier die het gezicht niet bedekt of een hoofddeksel valt niet onder het verbod. Incidentele gezichtsbedekking, zoals een masker met een Halloweenfeest of carnaval, is wél toegestaan. Stichting School & Veiligheid biedt scholen aanvullende informatie over hoe zij om kunnen gaan met het verbod.
 • Elke openbare school en samenwerkingsschool is vanaf komend schooljaar verplicht om in de schoolgids te vermelden dat er gekozen kan worden voor vormingsonderwijs (WPO artikel 50). Door een wetswijziging kunnen ouders de school namelijk vragen om levensbeschouwelijk- of godsdienstig vormingsonderwijs. De overheid financiert deze lessen en bij voldoende interesse kan de school de lessen aanvragen via het Centrum voor Vormingsonderwijs.
  Gebruiken jullie de schoolgids van Vensters? Er zijn twee plaatsen in Vensters voor deze informatie over vormingsonderwijs:
  1. Onderwijstijd: gebruik het tekstvak onder de tabel over de invulling van de onderwijstijd. Biedt de school nu al vormingsonderwijs aan? Neem dan deze uren op in de tabel.
  2. Organisatie van het onderwijs: Vakleerkracht in dienst? Dan vink je hier aan dat er een vakleerkracht humanistische of godsdienstige vorming aanwezig is. In de toelichting bij de indicator vertel je expliciet hoe de school hier invulling aan geeft.
 • De gegevensuitwisseling tussen scholen en DUO/BRON wordt vernieuwd. Om de uitwisseling te continueren, is een aanmelding voor het Onderwijs serviceregister (OSR) nodig. Half juni heeft DUO (helpdesk BRON) een mail verstuurd naar de schoolbesturen met een link om je aan te melden voor het OSR. Als je deze mail niet hebt, kun je de link ook terugvinden in Mijn BRON. 
 • Om te beoordelen of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is, kijkt de Inspectie van het Onderwijs onder meer naar de resultaten die scholen met hun leerlingen behalen op de basisvaardigheden taal en rekenen. Nu speelt de eindtoets speelt hierbij nog een belangrijke rol. Vanaf schooljaar 2020/2021 gaat de inspectie werken met een nieuw onderwijsresultatenmodel en gaat de inspectie haar oordeel over de basisvaardigheden baseren op de referentieniveaus voor taal en rekenen. Besturen en scholen kunnen er hier komend schooljaar al mee te maken krijgen omdat de inspectie haar model test op alle scholen waar zij de resultaten beoordelen. In september zijn ook de zogenoemde signaleringswaarden gereed. Dat zijn unieke waarden die aangeven welke referentieniveaus een school, gezien haar leerlingpopulatie, minimaal zou moeten halen.
 • Ook in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs zijn leerlingen in het nieuwe schooljaar verplicht om een eindtoets af te nemen. Uitzondering op deze verplichting zijn: zeer moeilijk lerende leerlingen; meervoudig gehandicapte leerlingen die moeilijk leren; leerlingen met een uitstroomprofiel vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding, vastgelegd en onderbouwd in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de betreffende leerling; Leerlingen met een IQ lager dan 75; Leerlingen die minder dan vier jaar in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.
 • Vanaf komend schooljaar wordt er niet meer gewerkt met individuele gewichtengelden per leerling. Hierdoor verandert de bekostiging voor asielzoekers/statushouders die langer dan 1 jaar en korter dan 2 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op het brinnummer van de school. Deze bekostiging bedraagt € 375,- per leerling, per telmoment. Er gelden geen gewichtenverklaringen meer. Deze hoeven dus met ingang van het nieuwe schooljaar niet meer te worden ingevuld. Download de rekentool 2019-2020 op lowan.nl om te zien op hoeveel bekostiging je kunt rekenen. Zodra het aanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar beschikbaar is, is deze ook te vinden op lowan.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten