Nieuws

Hoop asielzoekersscholen gevestigd op Tweede Kamer en kabinet

Minister Arie Slob (Onderwijs) bestrijdt dat asielzoekersscholen* en hun leerlingen extra zwaar worden getroffen door de nieuwe verdeling van het budget om onderwijsachterstanden aan te pakken. Dat schrijft hij in antwoorden op vragen van diverse Tweede Kamerleden. Zij willen weten hoe het kan dat diverse besturen hun budget met tientallen procenten zien verminderen, met gedwongen ontslagen, minder ondersteuning voor leerlingen en grotere groepen tot gevolg.

De PO-Raad luidde eind februari in NRC Handelsblad hierover de noodklok. Zelfs met verzachtende aanpassingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de nieuwe indicator ontwikkelde om achterstanden mee te voorspellen, bleek uit cijfers dat sommige besturen er tot ruim vier ton op achteruitgaan. Dat komt onder meer doordat nieuwkomerskinderen in de oude regeling vaak een ‘hoge achterstandscore’ ( = een hoge bekostiging voor de school) hadden. Deze leerlingen krijgen nu automatisch een ‘gemiddelde achterstandsscore’, wat betekent dat er per leerling minder geld beschikbaar is om de achterstand weg te werken. 140 asielzoekersscholen gaan er samen bijna 11 miljoen euro op achteruit, wat gelijk staat aan 163 voltijds leraren of bijna 250 onderwijsondersteuners.

In zijn brief aan de Kamer wijst de minister erop dat er ook scholen met asielzoekersleerlingen zijn die erop vooruitgaan. Daarnaast ontvangen de scholen naast achterstandsmiddelen ook aanvullende bekostiging. Een asielzoekers-of nieuwkomersleerling heeft hier echter enkel de eerste twee jaar recht op terwijl hij pas na vijf jaar op het niveau zit van een reguliere leerling. De bekostiging schiet dus per definitie tekort.

Slob benadrukt daarnaast dat in de oude regeling veel leerlingen niet tot potentiele achterstandsleerling werden gerekend omdat er over hen onvoldoende gegevens beschikbaar waren. Veel van deze kinderen tellen nu wel mee en delen dus in de bekostiging. Dit geldt echter alleen voor de 25.000 kinderen die voorkomen op lijsten van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Tegelijkertijd vallen 65.000 kinderen buiten de boot die via gezinshereniging of arbeidsmigratie naar Nederland zijn gekomen, terwijl zij evengoed extra ondersteuning nodig hebben om goed te kunnen meedoen in het Nederlandse onderwijs.

Groeiende kansenongelijkheid

De PO-Raad waarschuwt al langer voor de gevolgen van de nieuwe verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen, zowel voor scholen met nieuwkomers als reguliere scholen. Voordat deze nieuwe regeling van kracht werd, lekte er namelijk 167 miljoen euro weg uit het totaalbudget. Dat lagere bedrag wordt met de nieuwe regeling niet alleen anders over de scholen verdeeld maar moet ook over meer leerlingen worden verdeeld. Wanneer scholen een groot deel van hun budget verliezen, zullen zij personeel moeten ontslaan, klassen vergroten of speciale voorzieningen zoals weekendscholen, taalklassen en voor- en vroegschoolse educatie moeten versoberen of stoppen. Een groeiende kansenongelijkheid zal het gevolg zijn.

Waar de PO-Raad voor pleit

De PO-Raad pleit dan ook voor herstel van het totale achterstandenbudget naar het oorspronkelijke niveau in 2011 (430 miljoen euro), om onderwijsachterstanden in het hele land effectief te kunnen bestrijden.

Daarnaast pleit de PO-Raad ervoor het budget dat als gevolg van de nieuwe regeling is weggevloeid bij scholen met veel nieuwkomersleerlingen, te herstellen voor deze specifieke doelgroep. Ze doet hierbij een oproep aan het hele kabinet, omdat ze vindt dat onderwijs aan asielzoekerskinderen deel hoort uit te maken van het asielbeleid en het onderwijsbeleid overstijgt. Ze dringt er daarbij op aan om dit op korte termijn te regelen omdat scholen en hun besturen in april besluiten moeten nemen over hun formatie van volgend schooljaar.

De Tweede Kamer houdt vrijdag aanstaande een schriftelijk overleg over de problemen.


*Waar asielzoekers staat, bedoelen we in dit artikel álle nieuwkomers (ook statushouders, arbeidsmigranten en vreemdelingen), en waar asielzoekersscholen staat, bedoelen we ook reguliere scholen die veel asielzoekers opvangen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten