Nieuws

Minister Bussemaker wijst gemeenten op verantwoordelijkheid nieuwkomers

'Toon uw betrokkenheid en zet in op een convenant tussen gemeenten, RMC-regio en schoolbesturen.' Deze en andere tips en goede voorbeelden stonden in de brief die minister Jet Bussemaker (Onderwijs) onlangs aan alle centrumgemeenten stuurde over het onderwijs aan nieuwkomers.

Bussemaker roept gemeenten op tot regionale samenwerking om het onderwijs aan nieuwkomers te verbeteren en beter te kunnen inspelen op schommelingen. Ze benadrukt dat er geen blauwdruk is voor de manier van samenwerken. ,,Het succes zit hem in oplossingen die aansluiten bij de omstandigheden in de regio. Hier is regionaal overleg voor nodig", schrijft ze. 

In de brief staat bij iedere tip een voorbeeld uitgewerkt van een specifieke aanpak van een gemeente. Daarnaast verwijst de minister naar het informatiedocument 'Asielzoekers en nieuwkomers'.

Schoolbesturen en overige gemeenten ontvingen een afschrift van de brief. 

Informatiedocument OCW Onderwijs aan nieuwkomers
279.35 KB
Brief minister Bussemaker aan wethouders centrumgemeenten onderwijs aan nieuwkomers
190.3 KB