Nieuws

Nieuwe bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Een nieuwe bekostigingsregeling vervangt met terugwerkende kracht per 1 augustus 2016 de bestaande maatwerkregeling voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Voor vluchtelingenkinderen is het bedrag verhoogd naar € 9.000 per leerling. Voor overige vreemdelingen blijft het bedrag ongewijzigd: € 2.798,90.

Ook scholen in het speciaal basisonderwijs kunnen de aanvullende bekostiging aanvragen voor vluchtelingenkinderen.

De nieuwe bekostiging vindt plaats per kwartaal en wordt gebaseerd op het aantal vluchtelingenkinderen dat op de eerste dag van het kwartaal staat ingeschreven bij een school. De teldata worden: 1 augustus, 1 november, 1 februari en 1 mei. Als de teldatum 1 augustus geen schooldag is, dan zal de eerste schooldag na de teldatum tellen.

De bestaande aanvullende bekostigingsregelingen voor vreemdelingenonderwijs kennen een drempel van vier vluchtelingenkinderen. Bij de nieuwe bekostigingsregeling wordt vastgehouden aan deze drempel.

Als kinderen ook al in aanmerking komen voor groeibekostiging (extra bekostiging die scholen ontvangen bij sterke groei van het leerlingaantal na de teldatum), wordt het bedrag van de groeibekostiging verrekend met de maatwerkbekostiging, zodat er geen dubbele bekostiging wordt uitgekeerd.

Tweede jaar bekostiging

De regeling voor het tweede jaar bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen volgt spoedig. De PO-Raad houdt u op de hoogte hiervan.

Meer informatie

Bekijk de website van LOWAN voor meer informatie over de nieuwe bekostigingsregeling voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen.