Nieuws

Toch geen twee jaar extra geld voor onderwijs vluchtelingenkinderen

Als we niet nú investeren in goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen, creëren we bij deze kinderen onnodige achterstanden. Daarvoor waarschuwt de PO-Raad in reactie op het besluit van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om scholen niet twee maar één jaar extra geld te betalen om goed onderwijs voor deze leerlingen te organiseren. Dekker legt daarmee een door de Tweede Kamer aangenomen motie naast zich neer die scholen juist uitzicht gaf op de broodnodige financiering. Onbegrijpelijk vindt de PO-Raad. 

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de bewindsman dat de motie in december vorig jaar per ongeluk was aangenomen omdat de PvdA verkeerd stemde. Dekker stelt daarnaast dat scholen via het zogenoemde onderwijsachterstandenbeleid al geld krijgen om onderwijs voor vluchtelingenkinderen van te betalen. Dat scholen in het voortgezet onderwijs wel twee jaar aanspraak maken op extra geld, is volgens hem te verantwoorden omdat kinderen in de basisschoolleeftijd (taal)achterstanden sneller inhalen dan leerlingen op de middelbare school.

De PO-Raad vindt dit een vreemde redenatie en het resultaat slecht voor alle kinderen in het primair onderwijs. ,,Eventuele achterstanden moeten we juist zo snel mogelijk wegwerken’’, benadrukt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. ,,Een eenmaal opgelopen achterstand op jonge leeftijd, loopt een kind niet of nauwelijks in. Die ondervindt daar zijn hele verdere leven de nadelen van.’’

Scholen komen nu al expertise en klassen tekort om het onderwijs aan vluchtelingenkinderen goed te organiseren. Een jaar extra financiering is hard nodig om dit wel goed te regelen en achterstanden te voorkomen, aldus Den Besten.

Positief is dat er vier momenten per jaar komen waarop wordt geteld aan hoeveel vluchtelingenkinderen een school les geeft. Hun aantal bepaalt hoeveel geld een school krijgt om goed onderwijs van te organiseren. Nu zijn er nog drie telmomenten per jaar. in de praktijk leidt dat ertoe dat veel scholen al wel het onderwijs en extra ondersteuning voor deze leerlingen moeten verzorgen terwijl zij daarvoor geen geld krijgen.

Onderwijsachterstandenbeleid

De PO-Raad bestrijdt dat er via het onderwijsachterstandenbeleid alsnog geld beschikbaar is om de duizenden vluchtelingenkinderen goed les te geven, zoals Dekker beweert. Alleen kinderen van wie de ouders ‘lager opgeleid’ zijn, dat wil zeggen dat ze minder dan twee jaar middelbare school hebben gevolgd, worden gezien als achterstandsleerlingen. Enkel voor deze leerlingen krijgen scholen geld om achterstanden te kunnen wegwerken. De helft van de vluchtelingenkinderen behoren níet tot deze groep omdat hun ouders meer dan twee jaar middelbare school hebben gevolgd terwijl zij wél extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil de komende jaren bovendien 100 miljoen euro op onderwijsachterstanden bezuinigen.

Nieuwe criteria voor onderwijsachterstanden?

De PO-Raad stelt daarom al langer dat er nieuwe, objectieve criteria moeten komen op basis waarvan het geld voor onderwijsachterstanden kan worden verdeeld. Tot die tijd zou dat budget bevroren moeten worden op het niveau van 1 januari 2015. De afgelopen maanden heeft de PO-Raad hierover gesproken met haar leden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

In een advies die de PO-Raad onlangs naar staatssecretaris Dekker stuurde, pleit de PO-Raad ervoor het opleidingscriterium op zijn minst op te hogen. Of een ouder enkele jaren middelbare school heeft gevolgd, is namelijk geen goede voorspeller van eventuele achterstanden van zijn kinderen. Beter kan worden gekeken of een of beide ouders een zogenoemde startkwalificatie heeft, ofwel een diploma waarmee zij geschoold werk kunnen doen. Dit criterium kan worden aangevuld met andere criteria mits die objectief en betrouwbaar zijn, vindt de PO-Raad.

Ze vindt het daarnaast belangrijk dat scholen en hun besturen de vrijheid houden het geld voor onderwijsachterstanden te besteden op een manier die past bij de specifieke situatie van de school en problematiek van de leerling.

Downloads

Brief PO-Raad aan staatssecretaris over criteria onderwijsachterstandenbeleid
177.5 KB
Advies PO-Raad over Onderwijsachterstandenbeleid
349.4 KB
Infographic onderwijsachterstandenbeleid
51.65 KB