Nieuws

Wat verandert er op 1 augustus voor het primair onderwijs?

Salarisverhoging en ziektevervanging, keten-ID, Variawet passend onderwijs, experiment mengen verschillende schooltypes, afschaffen fusietoets, Goed worden Goed blijven en de Nieuwkomerssubsidie. De PO-Raad zette de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Vanaf 1 augustus 2018:

 • De teksten van de nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn beschikbaar en gelden vanaf 1 augustus 2018. In september krijgen alle medewerkers een salarisverhoging en de leraren komen in september in een nieuwe (hogere) salarisschaal.

  Alle medewerkers in het primair onderwijs die onder de cao vallen, krijgen volgens de cao op 1 september 2018 minimaal een generieke loonsverhoging van 2,5%. Daarnaast krijgen leraren per 1 september een hogere salarisschaal, het verschilt per leraar wat dit voor het salaris betekent. Een deel van de leraren krijgt vervolgens op 1 januari 2019 en 1 januari 2020 een extra verhoging. Uiteindelijk gaan leraren er tussen de 3,3% en 11,2% op vooruit. Daarmee wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs voor de leraren in ieder geval kleiner.
   
 • Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen komend schooljaar al gebruikmaken van een uitzondering op de ketenregeling voor vervanging bij ziekte. Scholen kunnen invalkrachten hierdoor vanaf 1 augustus een onbeperkt aantal contracten achter elkaar aanbieden.

  Door de uitzondering krijgen schoolbesturen meer ruimte om vervanging goed te organiseren en kunnen in tijden van een lerarentekort alle beschikbare leraren voor de klas zetten. Dit geldt echter alleen voor vervanging bij ziekte.
   
 • Het keten-ID helpt scholen bij het waarborgen van de privacy van hun leerlingen bij het gebruik van digitale leermiddelen. Vanaf 1 augustus kan het keten-ID door scholen ingezet worden. Met het keten-ID zijn de persoonlijke gegevens van leerlingen verborgen achter een digitaal nummer. Alleen digitale systemen onderling kunnen dit nummer uitlezen.

  Het keten-ID is geen wettelijke verplichting. Toch adviseert de PO-Raad scholen om hiermee aan de slag te gaan. Scholen die ermee willen gaan werken, moeten zich eerst aanmelden bij de nummervoorziening en een verwerkersovereenkomst sluiten met Kennisnet. 

  Weten hoe dat moet? Lees hierover op onze website of bekijk de animatie op http://www.nummervoorziening.nl/.
   
 • De Variawet passend onderwijs wordt aangepast. De Variawet passend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die tijdelijk geen volledig onderwijs kunnen volgen op reguliere po- en vo-scholen. Deze wet stelt dat leerlingen, die tijdelijk geen of onvolledig onderwijs volgen, geen vrijstelling van (algehele) leerplicht meer hoeven te krijgen. In het speciaal onderwijs was dit al mogelijk en nu dus ook voor regulier onderwijs.

  Daarmee is het vanaf 1 augustus 2018 mogelijk om leerlingen maatwerk in onderwijstijd te kunnen aanbieden. Door bijvoorbeeld deeltijdonderwijs toe te werken naar het volgen van volledige onderwijstijd. De scholen blijven zelf verantwoordelijk voor het onderwijs en het ontwikkelprogramma en bieden dit in overleg met de ouders/verzorgers aan. 

  Meer weten? Lees hierover meer op onze website. Lees de volledige wet in het Staatsblad van 20 december 2017.
   
 • Experiment 'mengen verschillende schooltypes' gaat van start. Het experiment ‘mengen van verschillende schooltypes’, zoals regulier en gemengd onderwijs, start vanaf volgend schooljaar. Scholen kunnen meedoen aan een experiment waarbij reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor vier jaar lang leerlingen volledig mogen mengen.

  Gedurende deze vier jaar blijven beide scholen bestaan en zullen beide scholen bekostiging ontvangen als zijnde twee aparte scholen. Na vier jaar zullen de twee scholen verder gaan als één geïntegreerde instelling waarbij de (v)so school of -vestiging wordt opgeheven. 

  Meer weten? Zie voor meer informatie de volledige beleidsregel en het bijbehorende voorlichtingdocument van OCW of lees hierover op onze website.
   
 • Fusietoets is afgeschaft. Met het afschaffen van de fusietoets vanaf 1 augustus 2018 blijft, totdat de wet definitief gewijzigd wordt, alleen de lichte, procedurele toets over. Dit houdt in dat scholen bij voorgenomen fusies geen advies meer nodig hebben van de fusietoetscommissie. De fusie-effectrapportage en inspraak van de medezeggenschap blijven wel behouden.

  De toets heeft geen meerwaarde en kost schoolbesturen behoorlijk veel tijd, vanwege de complexiteit van de toets. Door het afschaffen van de fusietoets weten schoolbesturen sneller waar ze aan toe zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) streeft ernaar de wet begin 2020 in werking te laten treden. Verder wordt de toets uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

  Tot 6 augustus kan gereageerd worden op de ‘internetconsultatie afschaffing fusietoets’. Meer weten? Lees ook het nieuwsbericht op onze website.
   
 • Besturen kunnen ondersteuning aanvragen voor Goed worden Goed blijven. Het PO-Raad programma Goed worden en goed blijven (GWGB) biedt al ondersteuning aan scholen die van de Inspectie van het Onderwijs een ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwakke’ beoordeling krijgen.

  Sinds 1 augustus 2017 start de inspectie haar kwaliteitsonderzoek bij schoolbesturen en niet langer bij individuele scholen en vanaf 2021 krijgen besturen een officiële beoordeling. Om die reden biedt de PO-Raad vanaf 1 augustus 2018, vanuit het programma Goed worden en goed blijven, ook ondersteuning aan schoolbesturen die op een of meerdere standaarden onvoldoende scoren. 

  Meer weten? Lees hierover op onze website of neem contact op met Anneke van der Linde.
   
 • Nieuwkomerssubsidie aanvragen. Schoolbesturen en hun scholen kunnen subsidie aanvragen voor onderwijs aan nieuwkomers. Om hiervoor in aanmerking te komen, geldt dat een school minimaal vier kinderen moet tellen die één jaar of korter in Nederland wonen.

  Scholen moeten die subsidie vervolgens ieder kwartaal opnieuw aanvragen. Om deze niet mis te lopen, adviseert de PO-Raad om meteen op de eerste dag van het nieuwe schooljaar zo’n aanvraag te doen.

  Op de website van LOWAN kunt u lezen hoe dit precies in zijn werk gaat, of u kunt contact opnemen met onze beleidsadviseur Boudien Bakker.
   
 • Vanaf 1 augustus is er voor leraren in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs een nieuwe online portfolio-tool beschikbaar. De portfolio-tool is onderdeel van het lerarenregister, dat voorlopig vrijwillig gebruikt kan worden door leraren om hun professionele ontwikkeling bij te houden. Het portfolio is alleen zichtbaar en beschikbaar voor de leraar zelf. Minister Arie Slob (onderwijs) houdt wel vast aan de verplichte levering van lerarengegevens door schoolbesturen (zie: Vasthouden aan verplichte gegevenslevering lerarenregister is onbegrijpelijk). De uiterste datum hiervoor is gesteld op 31 december 2018.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten