Nieuws

Inspectie versterkt stimulerend toezicht

Nabelcontact na een inspectiebezoek, meer kennisdeling en het betrekken van docenten en leraren, met deze interventies zet de Inspectie van het Onderwijs in op het versterken van stimulerend toezicht. Dit blijkt uit de Kamerbrief ‘Stimuleren van kwaliteitsverbetering’ van staatssecretaris Mariëlle Paul. 
De PO-Raad waardeert de inzet van de inspectie om het toezicht op een meer stimulerende manier vorm te geven.

De uitbreiding van meer stimulerende interventies vloeit voort uit de motie uit voorjaar 2023 om de predicaten ‘Goed’ en ‘Excellent’ af te schaffen. Deze oordelen zouden zorgen voor meer kansenongelijkheid. Hiertoe heeft Regioplan, in opdracht van OCW, verkend hoe scholen vanuit het toezicht gestimuleerd kunnen worden om te werken aan kwaliteitsverbetering.

Goede gesprek

Om tot verbetering te komen is meer nodig dan het wettelijk minimum vindt de PO-Raad. Het gaat om de eigen ambities en oog voor de brede opdracht van het onderwijs. Door op stimulerende wijze toezicht te houden is er meer ruimte voor het goede gesprek en de context van de school. Het evaluatieonderzoek van Regioplan bevestigt dit beeld. Zo blijkt dat scholen en besturen het aanzetten tot nadenken over de eigen ambities en visie als stimulerend ervaren.

Gedifferentieerd oordelen

Ook verkent de inspectie hoe zij, als onderdeel van het nieuwe onderzoekskader in 2027, tot een meer gedifferentieerd kwaliteitsbeeld per schoolorganisatie kan komen. De PO-Raad waardeert de inzet van de inspectie en wordt graag betrokken bij deze verkenning en de inrichting van het nieuwe onderzoekskader.

PO-Raad hecht waarde aan evaluatie

De inspectie monitort en evalueert de effectiviteit van de interventies en stelt waar nodig bij. De PO-Raad hecht veel waarde aan deze evaluatie. Het is belangrijk om inzichtelijk te maken of de beoogde stimulerende werking ook daadwerkelijk in de praktijk ervaren wordt.  

Voorlopig geen eindoordeel ‘Goed’ voor scholen

Tot slot schrijft de staatssecretaris dat het eindoordeel ‘Goed’ voor scholen voorlopig niet toegevoegd wordt. Ze geeft aan eerst de impact van de nieuwe interventies af te willen wachten. Voor besturen blijft het mogelijk de waardering ‘Goed’ te krijgen.

Meer info?

Download de Kamerbrief en de onderliggende stukken op de website van de Tweede Kamer.

De interventies voor stimulerend toezicht op een rij:

  • Nabelcontact: het activeren en motiveren van scholen om aan de slag te gaan met kwaliteitsverbetering door regelmatig contact te houden;
  • Kennis- en communicatieagenda: ontsluiten van kennis over belangrijke thema’s zodat scholen meer kennisgedreven kunnen werken.
  • Integrale inspectie: meer onderzoek doen binnen één regio waardoor er meer zicht is op samenwerking en stimulatie binnen de regio;
  • Schriftelijke feedback bij themaonderzoeken: scholen worden schriftelijk teruggekoppeld bij een onderzoek zodat er een beter beeld is van hoe zij presteren op thema’s;
  • Inzet docent bij onderzoek: de rol van docenten bij een inspectieonderzoek wordt verkend;
  • Verrijken van rapporten met benchmarks: scholen krijgen meer inzicht in hoe zij presteren in vergelijking met andere scholen.

Verbeterde interventies

  • De stimulerende aspecten van toezicht krijgen meer aandacht bij een inspectiebezoek; 
  • Rapporten krijgen een duidelijk onderscheid tussen de herstelopdracht en stimulerende adviezen; 
  • De Onderwijsinspectie gaat vaker communiceren over goede voorbeelden via webinars, podcast, brochures en sociale media.
foto van het logo van de inspectie

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten