Nieuws

Inspectieonderzoeken gaan door

De Inspectie blijft doorgaan met het uitvoeren van haar reguliere, vierjaarlijkse onderzoeken. Daarbij bekijkt ze onder andere wat de impact is van COVID-19 op het onderwijs. Dat maakte zij gisteren bekend.

De gebruikelijke onderzoeken naar besturen en scholen gaan door, zodat alle besturen voor de zomer van 2021 zo’n onderzoek hebben gehad. De werkwijze is echter wel anders. De Inspectie zal starten met een voorbereidend onderzoek. Als blijkt dat er risico’s zijn, dan volgt onderzoek ter plaatse. Wanneer geen risico wordt gevonden dan wordt dit bij wederzijdse instemming (Inspectie en bestuur) vastgelegd in een brief. Er volgt geen oordeel. Deze besturen zullen na 1 augustus 2021 als eerst worden bezocht voor een regulier onderzoek. Op dat moment werkt de Onderwijsinspectie met een bijgesteld onderzoekskader.

In het toezicht houdt de inspectie rekening met de bijzondere situatie die door het coronavirus is ontstaan. Ze noemt het doorgaan van het onderwijstoezicht juist nu van belang vanwege de uitdagingen waar het onderwijs voor staat en vindt het belangrijk in de gaten te houden waar risico’s voor de onderwijskwaliteit ontstaan.

De komende periode vindt het toezicht zo veel mogelijk op afstand plaats. Wordt een locatie wel bezocht, dan wordt uiteraard rekening gehouden met de RIVM-voorschriften.

Gevolgen van COVID-19

Voor wat betreft het onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 voor het onderwijs: Hierbij worden onder andere de leereffecten en de mogelijk ontstane achterstanden van het afstandsonderwijs in kaart gebracht. De uitkomsten van het onderzoek verschijnen in april 2021 in de Staat van het Onderwijs.

Scholen met herstelopdracht

Bij scholen die het oordeel onvoldoende of zeer zwak hebben gekregen, of met een herstelopdracht om een andere reden, bekijkt de inspectie per herstelonderzoek wat er mogelijk is. Dit is maatwerk, met als uitgangspunt dat het herstel en het toezicht daarop doorgaat waar dat mogelijk is. Hierover neemt de inspectie contact op met de betreffende besturen. Zodra deze herstelonderzoeken hebben plaatsgevonden, worden de oordelen geactualiseerd (Lees hierover ook Geen eindtoets – Zo beoordeelt de inspectie dit jaar de resultaten).

Goed of Excellent worden

Onderzoeken op verzoek om te beoordelen of een school de waardering Goed kan krijgen, vinden na de zomervakanties weer plaats. De aanmeldtermijn voor het traject Excellente Scholen is verruimd: Aanmelding is nu mogelijk tot 10 oktober 2020.

Meer over het inspectietoezicht in de komende periode lees je op de site van de Onderwijsinspectie