Nieuws

Internetconsultatie voor waarderingskaders basis- en speciaal onderwijs

De Onderwijsinspectie biedt via een internetconsultatie gelegenheid bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de nieuwe waarderingskaders, die zij in het kader van de ontwikkeling van het onderwijstoezicht ('Toezicht in transitie') uitwerkt. Reageren op de waarderingskaders is mogelijk tot en met 29 december op deze website.

Doel van de consultatie

Over het doel van de consultatie geeft de Inspectie op haar website het volgende aan: ‘De Onderwijsinspectie houdt toezicht op besturen, scholen/opleidingen en instellingen. Daarbij streeft zij naar een open benadering van de ontwikkeling van het toezicht, met behoud van haar specifieke positie als toezichthouder. De Inspectie acht het van groot belang om belanghebbende partijen bij de ontwikkeling te betrekken. Hiermee beoogt zij de kwaliteit te verhogen en het draagvlak voor het toezicht te vergroten. Dit doet zij bijvoorbeeld door de reactie van betrokkenen op experimenten met vernieuwingen in het toezicht te onderzoeken, door onderwijsorganisaties te raadplegen en door internetconsultatie. Deze consultatie heeft als doel om aan de besturen en andere partijen in een vroeg stadium inzicht te bieden in de voorgenomen waarderingskaders en om reacties op deze kaders te ontvangen. Tot de belanghebbenden behoren ten minste: besturen, schoolleiders en teamleiders, leraren, medezeggenschapsorganen, ouders en leerlingen/studenten. Aan hen allemaal vraagt de inspectie om reacties op deze waarderingskaders.’

Doet u mee?

De werkwijze van de Onderwijsinspectie gaat schoolbesturen aan. De PO-Raad roept schoolbesturen dan ook op om hun opvattingen over de waarderingskaders in dit stadium aan de Inspectie kenbaar te maken, ook al is het tijdvak waarin de internetconsultatie plaatsvindt kort.

Standpunt

Ter ondersteuning en inspiratie brengt PO-Raad in dit document haar eerdere inbreng in de discussie over de ontwikkeling van het nieuwe toezicht onder de aandacht. Daarnaast licht zij hierin een aantal aandachtspunten toe die rechtstreeks op het nieuwe waarderingskader van toepassing zijn toe.