Nieuws

Onderwijssector in Den Haag: Structureel geld nodig in plaats van 2 jaar NPO

Onderwijswetenschappers, vertegenwoordigers van vakbonden, leraren, scholieren en andere betrokkenen bij het onderwijs schoven gisteren aan bij de Onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer in een rondetafelgesprek over het NPO. Met allemaal dezelfde boodschap: Met incidenteel geld lossen we geen structurele problemen op.

In de aanloop naar dit rondetafelgesprek stuurde de PO-Raad een brief aan de Vaste Kamercommissie OCW waarin we pleiten voor verlenging van de bestedingstermijn, het doorzetten van de NPO-investeringen in een gezamenlijke langetermijnagenda en duidelijke doelstellingen met een goede monitoring. Korte- en langetermijndoelen lopen bij het NPO door elkaar. Duidelijk is dat de coronacrisis structurele problemen in het onderwijs pregnanter naar voren heeft gebracht. Problemen die we niet met een smak geld in tweeënhalf jaar tijd duurzaam en in samenhang oplossen. 

Structureel

Ook Roel Bosker (hoogleraar Onderwijswetenschappen en directeur van GION onderwijs/onderzoek verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen) constateert dat uit het NPO onvoldoende duidelijk is of de doelstelling nu ‘slechts’ het inlopen van coronavertragingen is, of duurzame onderwijsverbetering. Als structurele verbetering het doel is, zei hij aan de rondetafel, dan moet dat explicieter worden aangegeven met een passende systematiek en monitoring. Bovendien riep Bosker op ervoor te waken dat de verantwoording en monitoring geen extra regeldruk voor scholen oplevert.

De onderwijsbonden, AVS, het Lerarencollectief en LAKS spraken ook hun zorgen uit over het tijdspad. De werkdruk is al hoog, mede door het lerarentekort, daar past geen tweeënhalfjarig programma bij. Alle partijen vragen om structurele investeringen om de al langer bestaande, maar nu verhevigde problemen structureel op te lossen.

Aan de formatietafel

Merel van Vroonhoven, onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort 2019/2020 noemde het NPO een “incidentele impuls die geen structurele problemen kan oplossen”. Op de vraag van Kamerleden wat er op dit punt aan de formatietafel besproken moet worden, antwoordde zij dat er een deltaplan voor het onderwijs moet komen, met een integrale meerjarenaanpak van het leraren- en schoolleiderstekort, de onderwijsprestaties en de leerachterstanden.

Webinar

Maandag 31 mei organiseert de PO-Raad een webinar over het NPO voor zijn leden. Aanmelden kan hier