Nieuws

Plan van aanpak en verdere uitwerkingen NPO gepubliceerd

Het volledige plan van aanpak voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), inclusief doelen, monitoring en evaluatie, is deze maand door demissionair minister Arie Slob aan de Kamer gestuurd.

Monitoring van het NPO verloopt langs twee hoofdlijnen:  

  • De implementatiemonitor - brengt in kaart welke interventies worden gekozen, welke uitvoeringsproblematiek wordt ervaren en hoe effectief bepaalde interventies zijn 
  • De resultatenmonitor- geeft een landelijk beeld van de vertraging die leerlingen hebben opgelopen en het herstel daarvan.  

Ook is er nog een effectmeting waarin bij een selecte groep scholen wordt onderzocht wat het effect is van een aantal kansrijke interventies en onder welke omstandigheden deze het beste werken.  

Rapportages en verlenging NPO 

Over voortzetting en eventuele verlenging van het NPO wordt voorjaar 2022 een beslissing genomen. Dit ook op basis van een eerste beeld van de besteding van middelen tot dat moment. Er wordt halfjaarlijks over het NPO gerapporteerd en eind 2023 vindt de eindevaluatie van het programma plaats. 

Kenniscommunity 

De Kamer heeft Slob gevraagd een onderzoeksnetwerk te vormen, die scholen in het po en vo aanvullende kennis over de interventies biedt. Dat netwerk is in ontwikkeling. De PO-Raad wil graag zien dat hiervoor wordt voortgebouwd op bestaande, ervaren netwerken die al met onderzoek en professionalisering bezig zijn, zoals werkplaatsen onderwijsonderzoek, partnerschappen samen opleiden, huisacademies, enz. Dit zal na de vakantie besproken worden in de Regiegroep van de Kenniscommunity waarin de PO-Raad zitting heeft. 

Gemeenten en NPO

Alle gemeenten ontvingen in juli een brief over het NPO-budget dat zij ontvangen en hoe dat besteed kan worden: onder meer in samenwerking met scholen om door corona veroorzaakte achterstanden in te halen. Meer informatie over de rol van de gemeenten vindt je op nponderwijs.nl.

Thuiszitters en NPO 

Voor thuiszitters (naar schatting zo’n 5.000 leerlingen) komt €3,5 miljoen beschikbaar voor schooljaar 2021/2022 en zo’n € 2,5 miljoen voor schooljaar 2022/2023. Dat bedrag wordt gericht ingezet om deze groep weer in verbinding met het onderwijs te brengen. 

In de Menukaart met interventies is aandacht voor thuiszitters en schoolbesturen en gemeenten hebben een rol hierin. De demissionair minister heeft ervoor gekozen om samen met drie landelijke organisaties, Stichting Gedragswerk, Ingrado en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, in overleg met de betrokken gemeenten te kijken wat kan helpen bij het oplossen van thuiszitten. Wat dit traject volgens Slob uniek maakt is dat alle leerplichtambtenaren getraind worden en in gesprek gaan met de ouders en kinderen die dit betreft. Ook wordt monitoring gekoppeld aan dit traject.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten