Nieuws

PO-Raad schrijft Kamercommissie OCW: zorg voor realistischer aanpak met gezamenlijke doelen NPO

De Vaste Kamercommissie OCW organiseert op 26 mei een rondetafelgesprek over het Nationaal Programma Onderwijs. Onderwerp van gesprek zijn onder meer doelstelling en verantwoording van het NPO. De PO-Raad brengt in een brief zijn belangrijkste zienswijzen onder de aandacht van de Kamerleden. ,,Om het NPO tot een succes te maken is een realistischer aanpak met gezamenlijke doelen vereist.” 

Éénmalige middelen en korte bestedingstermijn 

In onze brief constateren we dat korte- en langetermijndoelen bij de NPO-doelstellingen door elkaar lopen. Verwacht wordt dat die behaald worden met éénmalige middelen die binnen korte tijd besteed moeten worden in een sector met een nijpend personeelstekort. ,,Er is overleg geweest met de sector, maar het NPO is in de huidige vorm niet samen met de sector opgesteld.” 

Dit is nodig 

Om het NPO-geld doelmatig in te kunnen zetten, risico’s met betrekking tot de uitvoerbaarheid te beperken en een duurzaam effect te bewerkstelligen is volgens de PO-Raad het volgende nodig: 

  • Verlenging van de bestedingstermijn. Twee schooljaren is te kort om het budget van € 5,8 miljard voor het funderend onderwijs doelmatig en duurzaam in te zetten. 

  • Investeringen van het NPO doorzetten in een gezamenlijke langetermijnagenda. De coronacrisis heeft buitengewone impact op het onderwijs (gehad) en het is legitiem om die met eenmalige investeringen te tackelen. Maar het NPO biedt ook de gelegenheid om een vliegwieleffect te creëren voor het aanpakken van structurele uitdagingen – mits gecombineerd met een duurzame investeringsagenda voor en door het onderwijs 

  • Een goede monitoring met duidelijke doelstellingen die aansluit bij de huidige werkwijze van de sector. Door de korte looptijd leidt het NPO niet automatisch tot langetermijndoelen voor structurele verbetering; daar is een duurzamer aanpak voor nodig. Hierbij moet aandacht zijn voor de onderwijskwaliteit en versterking van het lerend vermogen van de sector. Dus: een sterke kennisinfrastructuur, gericht op leren in plaats van controleren. Onnodige administratieve lasten moeten worden voorkomen. 

De volledige brief lees je hier

Debat en webinar

Op 26 mei laat de Vaste Kamercommissie zich bijpraten over het NPO, op 7 juni debatteert de Tweede Kamer over het programma. Een dezer dagen wordt een Kamerbrief over het NPO verwacht. De PO-Raad organiseert naar aanleiding daarvan een webinar voor zijn leden