Nieuws

PO-Raad wil duidelijkheid financiering basisvaardigheden

Er komt in 2024 een nieuwe subsidieregeling voor het versterken van de basisvaardigheden, dit blijkt uit de Kamerbrief van minister Dennis Wiersma over de voortgang en doelen van het Masterplan. De PO-Raad deelt de ambitie om de basisvaardigheden te versterken maar is kritisch op de manier waarop.   

De PO-Raad is blij met investeringen in het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen. We zijn echter minder te spreken over de criteria voor toekenning. Een landelijke CBS-indicator voor basisonderwijs en de verouderde cumi-regeling voor gespecialiseerd onderwijs bieden geen garantie dat het geld terecht komt op de scholen waar dit het meest nodig is. Daarom blijven wij pleiten voor ruimte voor schoolorganisaties om lokaal keuzes te kunnen maken. Onderwijs is en blijft maatwerk.   

Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad, vindt het spijtig dat minister Wiersma er voor koos dit plan top-down uit te werken: ,,We moeten het samen doen. Het Masterplan is in de beleving van velen een project van het departement, niet van de sector. Al te Haagse plannen sluiten dikwijls niet aan op de realiteit van het klaslokaal.’’  

Nog geen duurzame stappen mogelijk 

De bekostiging voor het programma ‘basisvaardigheden’ staat pas als vaste post op de begroting vanaf 2026. Het tijdelijke programma wordt tot die tijd verlengd. Ook krijgen schoolorganisaties pas in het voorjaar van 2024 te horen hoeveel geld ze straks uit dat programma krijgen. Weima: ,,Voor een minister die duurzame stappen wil zetten op de basisvaardigheden is dit eigenlijk een beetje een valse start. Het betekent immers dat scholen voorlopig geen vast personeel kunnen werven met deze middelen, wat weer haaks staat op Wiersma’s ambities zo weinig mogelijk tijdelijke contracten te hebben in het onderwijs. Een indicatie geven van de verwachte omvang van het bedrag per school is echt wel nodig. Want ja: er zijn nu nog NPO-reserves op veel scholen, maar dat is geen onuitputtelijke bron.’’ 

Toetsing: geen doel op zich

Weima: ,,De PO-Raad heeft waardering voor de ambitie die het Masterplan toont. Daarbij wordt serieus geprobeerd om tot heldere doelen te komen. We moeten er wel voor waken dat onderwijs niet enkel op de meetbare data wordt afgerekend. De PO-Raad is blij dat de minister aangeeft dat toetsen geen doel op zich mag zijn en dat de beleidsdoelen uit het masterplan niet als doelen voor individuele scholen kunnen gelden. Maar de wel zeer uitgebreide monitoring kan ervoor zorgen dat dat anders wordt beleefd op de scholen.’’  

Het op te tuigen monitoringssysteem en de voortdurende wijzigingen in het toezicht zijn  punten van aandacht op dit gebied. Scholen hebben ruimte en een stabiele koers nodig om duurzaam te kunnen werken aan verbetering van onderwijskwaliteit.  Hoewel er overwegend gebruik wordt gemaakt van bestaande toetsgegevens draagt de monitoring bij aan een eenzijdige focus op de meetbare leerresultaten en daarmee druk op toetsen in scholen en bij leerlingen.   

Brede vorming 

De focus in beleidsdoelen op (meetbare onderdelen) van taal en rekenen brengt het risico met zich mee dat de overige basisvaardigheden - burgerschap en digitale geletterdheid - niet de aandacht krijgen die nodig is om leerlingen van een goede aansluiting op het vervolgonderwijs te voorzien. Het belang van de bredere persoonlijke en maatschappelijke vorming van kinderen blijft buiten beeld, terwijl zowel de Onderwijsraad als de Inspectie van het Onderwijs aangeven dat het een en het ander elkaar kan versterken.’’ De PO-Raad pleit voor een aanpak in de volle breedte. 

Ook onderstreept de PO-Raad de wens van de minister om toe te werken naar een toekomstbestendige ondersteuningsstructuur. Weima ,,Wij nodigen de minister van harte uit om aan de slag te gaan met de kennisinfrastructuur voor het onderwijs. Samen met andere partijen hebben we hiervoor goede plannen ontwikkeld. Zo is het verbeteren van het onderwijs geen keuzemenu maar vergt dit een integrale benadering van alle aspecten van het onderwijsproces. Op deze manier worden scholen zelf in staat gesteld om duurzaam aan de slag te gaan met verbetering.’’ 

Meer lezen? 

Download de Kamerbrief en het plan van aanpak monitoring en evaluatie masterplan.  

 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten