Nieuws

Reactie PO-Raad op internetconsultatie over actualisatie deugdelijkheidseisen

Afgelopen zomer konden scholen, ouders en leerlingen reageren op het conceptwetsvoorstel 'Actualisatie deugdelijkheidseisen funderend onderwijs'. De PO-Raad heeft in een reactie laten weten dat het voorstel nog niet leidt tot de door haar gewenste helderheid.

Tijdens de parlementaire behandeling van de initiatiefwet 'Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht' van de Kamerleden Bisschop, Van Meenen en Rog, is verzocht om de deugdelijkheidseisen in het funderend onderwijs te toetsen op hedendaagse toepassing, consistentie en effectiviteit. Deze toets is uitgevoerd en leidt tot een voorstel voor aanpassing van de wetgeving op verschillende punten.

De volgende zaken maken onderdeel uit van het wetsvoorstel:

  • Er wordt een verplichting voor het bevoegd gezag ingevoerd om de middelen van de school zodanig te beheren, dat een behoorlijke exploitatie en het voortbestaan van de school zijn verzekerd.
  • De bepalingen over doelmatigheid uit de bekostigingsbesluiten worden in de sectorwetten opgenomen, zodat effectief gehandeld kan worden in gevallen van grove ondoelmatigheid.
  • In het geval sprake is van een overtreding van de WMS die leidt tot een lichte sanctie, kan deze voortaan door de inspectie worden opgelegd.
  • Gemeenten krijgen de wettelijke mogelijkheid om onder verantwoordelijkheid van de inspectie een directere rol te spelen in het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door schoolhoofden, na afsluiting van een samenwerkingsovereenkomst met de inspectie.
  • Scholen zijn voortaan verplicht om hun jaarverslagen actief openbaar te maken.
  • Verschillende administratieve verplichtingen komen te vervallen.

Reactie PO-Raad

De kritiek van de PO-Raad richt zich vooral op het feit dat (nog) niet duidelijk is wat precies wordt verstaan onder 'doelmatigheid'. Niet voor niets onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs nu hoe (en of) dit thema geoperationaliseerd kan worden en welke rol het toezicht hierin zou kunnen spelen. De PO-Raad adviseert om het onderdeel uit het conceptwetsvoorstel dat hierover gaat niet door te voeren, maar eerst de uitkomsten van het onderzoek af te wachten.

Lees hier de uitgebreide reactie van de PO-Raad op het conceptwetsvoorstel.