Nieuws

Rekenvaardigheid van veel 14-jarigen niet op niveau

In het voortgezet onderwijs ligt de rekenvaardigheid van veel tweedeklassers onder het beoogde niveau. Ook blijkt dat zij het vak wiskunde niet leuk vinden en het nut er niet van inzien. Dit schrijft de Inspectie van het Onderwijs in het ‘Peilonderzoek Rekenen en Wiskunde’ dat op 27 februari gepubliceerd is.

Volgens het peilonderzoek heeft driekwart van de vmbo-basis/kader leerlingen aan het einde van het tweede leerjaar het referentieniveau 1F nog niet behaald. Voor havo en vwo leerlingen geldt dat een op de vijf leerlingen het referentieniveau 2F niet heeft behaald. 

Hogere ambities nodig

De PO-Raad erkent de opgaven die er liggen rondom het verbeteren van de basisvaardigheden. Zo schreven we vorig jaar in onze Sectorrapportage dat er hogere ambities rondom de streefniveaus nodig zijn. Dit sluit naadloos aan op de Strategische Agenda van de PO-Raad en het in 2023 gepubliceerde advies van de Adviesgroep Basisvaardigheden. Zij adviseren onder andere om het streefniveau als norm te nemen en meer kennis over de referentieniveaus te ontwikkelen.

Doorlopende leerlijn ontbreekt

Diverse experts zijn door de inspectie gevraagd om te reflecteren op de uitkomsten van het onderzoek. Het gebrek aan een goede, doorlopende leerlijn po-vo zou volgens hen een mogelijke verklaring kunnen zijn. Ook onderstrepen zij het belang om vaardigheden rondom rekenen en wiskunde op eenduidige wijze terug te laten komen in andere vakken en om meer in te zetten op de professionalisering van docenten. 

Dit sluit nauw aan op het advies ‘taal en rekenen in het vizier’ van de Onderwijsraad. De raad schetste dat taal en rekenonderwijs om een aanhoudende focus vraagt. Hierbij adviseerde de Onderwijsraad om een klip-en-klare opdracht voor het onderwijs te formuleren, en deze te voorzien van een doorlopende leerlijn en uniformiteit in de definiëring en opbouw van de landelijke einddoelen en niveaus. 

Zicht is essentieel

De PO-Raad onderstreept het belang van snel zicht op de herziening van de referentieniveaus. Hierbij is het belangrijk dat formatieve toetsen de ontwikkeling van leerlingen in een doorlopende lijn goed zichtbaar maken, en dat de leermiddelen nauw aansluiten op de kerndoelen, de referentieniveaus en de doorlopende leerlijn.   

Subsidie verbinding po-vo

Er is nog veel nodig om leerlingen gelijke kansen te bieden bij hun doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Dit vraagt om samenwerking tussen basisscholen en middelbare scholen, waarin zij met elkaar zoeken naar mogelijke hiaten in de overgang van po naar vo. Om deze samenwerking verder invulling te geven kunnen scholen zich aanmelden voor de subsidie verbinding po-vo.  

Meer lezen?

Download het peil onderzoek rekenen wiskunde via de website van de inspectie. 

 

jongeren lopen op schoolplein voortgezet onderwijs

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten