Nieuws

Voorlopig geen verlenging van termijn NPO

Een verlenging van de NPO-bestedingstermijn gaat er voorlopig niet komen, zegt demissionair onderwijsminister Slob. Beslissingen over verlenging van het NPO of structureel geld, waar de volle breedte van het onderwijsveld om vraagt, moeten door een nieuw kabinet worden genomen.

Slob en de Kamerleden debatteerden gisteren over Onderwijs en Corona. Verreweg de meeste tijd ging het over de termijn van het Nationaal Programma Onderwijs: 2,5 jaar tijd waarin het onderwijs 8,5 miljard euro doelmatig moet besteden. De sector heeft grote behoefte aan een aanpak die een aanmerkelijk langere periode vergt dan het huidige NPO en die de coronaproblematiek overstijgt: structureel geld om structurele problemen op te lossen.

Bijsturen in 2022

De demissionair minister vindt het onverstandig om aan de voorkant te besluiten om de termijn te verlengen. Volgens hem is het incidentele geld bedoeld voor het inlopen van de leervertraging en kan er pas begin 2022, als er meer zicht is op de effectiviteit van het programma, worden beoordeeld of dit binnen twee jaar gaat lukken of dat er bijgestuurd moet worden. Bovendien gaf Slob aan dat hij op dit moment geen mandaat heeft van het kabinet voor een verlenging van de termijn. Nieuwe onderhandelingen hierover brengen grote onzekerheid over de budgetten met zich mee, terwijl scholen al bezig zijn met hun schoolplannen voor de komende twee schooljaren en soms al mensen hebben aangenomen.

Tegen deze achtergrond dienden de ChristenUnie en D66 een motie in, die oproept om in het voorjaar van 2022 te bezien of scholen een extra jaar moet worden geboden om het geld te besteden. Voor de discussie over de in de sector breedgedragen wens om structurele investeringen voor de aanpak van structurele problemen in het onderwijs, zoals het lerarentekort en de onderwijsprestaties, werd door de meeste partijen naar de formatietafel gewezen

Kennisinfrastructuur

Een andere kansrijke motie, die de ChristenUnie samen met CDA inbracht, is erop gericht een onderzoeksnetwerk op te zetten van onderwijsinstellingen, professionals en wetenschappers met als doel kennis en goede praktijken aan te reiken en actief toe te passen en kennisdeling te bevorderen. De PO-Raad werkt samen met de sector aan een duurzame kennisinfrastructuur. We geloven dat professionalisering, onderzoek en innovatie voorwaarden zijn voor duurzame verbetering van het onderwijs.

Duidelijkheid over bekostiging en doelen

In onze brief aan de Vaste Kamercommissie OCW, die de PO-Raad in aanloop naar dit debat stuurde, wijzen we erop dat het voor onze leden van groot belang is dat zij snel duidelijkheid krijgen over de bekostiging en de doelstellingen. Een motie van CDA en VVD vraagt daar ook om: op korte termijn moet er duidelijkheid zijn over heldere meetbare doelen voor het NPO én een laagdrempelige vorm van verantwoording. Ook moet tussentijds gemonitord worden of scholen de middelen goed inzetten en welk effect die hebben. Andere fracties merkten op dat deze motie lijkt te vragen om het vaststellen van nieuwe doelen. Slob gaf aan deze te interpreteren als een opdracht tot ‘goed monitoren’.

Enkele oppositiepartijen en D66 gaven tijdens het debat aan signalen te krijgen van schoolbesturen die NPO-middelen zouden afromen. De PO-Raad herkent deze geluiden niet. Schoolbesturen zijn zich ervan bewust dat schoolteams plannen maken op basis van de menukaart. Zij mogen besluiten om geld bovenschools in te zetten, bijvoorbeeld voor zomerscholen, maar dit mag alleen als de MR heeft ingestemd. Niet andersom.  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten