Nieuws

Dekker: ‘In 2020 mag geen enkele leerling langer dan drie maanden thuiszitten’

Als de sector de kansen van passend onderwijs goed benut, moet het lukken in 2020 voor elk kind passend onderwijs te vinden. Daarvoor is het nodig dat er in iedere regio een persoon wordt aangesteld met doorzettingsmacht en dat de medezeggenschap van ouders wordt versterkt. Het ontwijken van de zorgplicht zal voor scholen niet langer zonder consequenties blijven. Dat zijn enkele toezeggingen die staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gisteren deed in het algemeen overleg van de Tweede Kamer over passend onderwijs.

In de zevende voortgangsrapportage van staatssecretaris Sander Dekker aan de Kamer bleek vorige maand dat de sector een klein jaar na de invoering goed op weg is met passend onderwijs. Maar de fractieleden hadden in het algemeen overleg gisteren vanzelfsprekend vooral aandacht voor de problemen die er nog zijn.

Thuiszitters

De urgentie van het thuiszittersprobleem wordt door alle fracties gedeeld, maar de ideeën over de oplossing verschillen. Ondanks verschillende verzoeken van onder andere PvdA en CDA voor het beleggen van doorzettingsmacht bij één persoon in het geval van plaatsingsproblemen, wordt dit niet wettelijk verplicht. Wel belooft de staatssecretaris bij de volgende voortgangsrapportage aantoonbare verbetering op dit punt. ,,Want we weten van ervaringen uit het verleden dat dit werkt.’’ Op dit moment heeft zestig procent van de samenwerkingsverbanden de doorzettingsmacht geregeld.

De vraag van de SP en PvdA of scholen maatwerk mogen uitbesteden aan een particuliere partij, wordt over het zomerreces heen getild. Dekker gaat een inventarisatie maken van wat volgens de wet nu precies wel en niet kan, en of er in het tussenliggende gedeelte experimentele ruimte moet komen, danwel nieuwe wetgeving nodig is.

Op het punt van het CDA dat er scholen zijn die hun zorgplicht ontwijken, is Dekker helder: ,,De zorgplicht is het hart van passend onderwijs. Het eerste jaar was voor iedereen wennen, maar mijn tolerantie neemt af. Scholen die zeggen: ‘u kunt uw kind hier niet inschrijven’, kunnen binnenkort bezoek van de Inspectie verwachten.’’

Voor ouders en leerlingen die hulp nodig hebben bij het vinden van een oplossing op het snijvlak van onderwijs en zorg, komen er (in aanvulling op de onderwijsconsulenten) onderwijszorgconsulenten. Mochten ouders en school er desondanks niet uitkomen, dan zullen de ministeries deze uitzonderlijke cases samen oplossen. Verder blijft het steunpunt passend onderwijs in stand, wat de positie van ouders moet waarborgen.

Bureaucratie

Bureaucratie hoort er tot op zekere hoogte bij, aldus staatssecretaris Dekker. Voor een goede overdracht is registratie nu eenmaal belangrijk. Hij vindt het opmerkelijk dat op het moment dat de overheid minder regels stelt, de bureaucratie in de sector alleen maar lijkt toe te nemen. Desalniettemin is hij geen voorstander van standaard formulieren, omdat dit tot nóg meer bureaucratie zou kunnen leiden in verband met lokale verschillen. Hij roept de samenwerkingsverbanden op zelf zoveel mogelijk hun werkwijze op elkaar af te stemmen, omdat scholen die in meerdere samenwerkingsverbanden participeren, veel last hebben van de verschillende werkwijzen.

Opbrengsten lobby PO-Raad

De PO-Raad is blij met de toezegging van Dekker dat hij de gebieden waar zowel krimp als verevening speelt, extra gaat monitoren. Ook het advies van de PO-Raad om samenwerkingsverbanden na 2016 vrijgesteld te houden van BTW op de uitvoering van hun wettelijke taken, is opgevolgd. Met Prinsjesdag zal het ministerie van Financiën deze toezegging meenemen in een brief aan de Kamer. In haar eindejaarsbesluit gaat Financiën samenwerkingsverbanden formeel aanmerken als sociaal-culturele instelling, wat vervolgens per 1 augustus 2016 in werking treedt. Over de uitwerking volgt binnenkort meer informatie op deze site.

De PO-Raad vindt net als de staatssecretaris dat de invoering van passend onderwijs goed verloopt, maar vindt het ook terecht dat Den Haag van plan is de komende jaren veel aandacht te blijven schenken aan de problemen die er nog zijn. 

De SP publiceerde gisteren een rapport naar aanleiding van een enquête die de partij onder 858 werknemers in het speciaal onderwijs had afgenomen. De geconstateerde verdichting van de problematiek en de verhoging van de werkdruk zijn signalen die de PO-Raad en Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ook herkennen.

Motie

Donderdag zal het debat een kort vervolg krijgen, waarbij in ieder geval de PvdA een motie gaat indienen over het wettelijk verplichten van doorzettingsmacht.

Bekijk hier de brief die de PO-Raad voor dit AO aan de Kamer stuurde.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten