Nieuws

Experiment maakt mengen leerlingen speciaal en regulier onderwijs mogelijk

Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen meedoen aan een experiment waarbij reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor vier jaar lang leerlingen volledig mogen mengen. Gedurende deze vier jaar blijven beide scholen bestaan en zullen beide scholen bekostiging ontvangen als zijnde twee aparte scholen. Na vier jaar zullen de twee scholen verder gaan als één geïntegreerde instelling waarbij de (v)so school of -vestiging wordt opgeheven.

In de praktijk blijkt het voor ouders en leerkrachten vaak een te grote overgang om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte direct in te schrijven op een reguliere school. Juist omdat het gaat om kwetsbare leerlingen waarvan een deel negatieve ervaringen heeft op een reguliere school. Hierdoor is meer tijd nodig om vertrouwen te winnen en om de expertise op de reguliere school te borgen zodat in de ondersteuningsbehoefte van de kinderen kan worden voorzien. Daarom heeft het ministerie van OCW een experiment in het leven geroepen. 

Wat vindt de PO-Raad?

De PO-Raad is blij met de experimenteerruimte, al gaat die wat haar betreft niet ver genoeg. Zij vindt dat je niet van een experiment kunt spreken, als van te voren vaststaat dat de situatie zoals in het experiment, niet gecontinueerd kan worden. De PO-Raad pleit er dan ook voor om het mengen van leerlingen permanent mogelijk te maken, als blijkt dat scholen hiermee beter in staat zijn passend onderwijs te bieden. 

Voorwaarden

Een experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het moet een samenwerking betreffen tussen de volgende onderwijssoorten: so - (s)bo of vso – vo
  • Deelnemende scholen kunnen voor aanvang van en/of gedurende de experimenteerperiode geen beoordeling als ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ van de Inspectie van het Onderwijs hebben ontvangen.
  • Deelnemende scholen werken mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen.
  • Gedurende het experiment is het bevoegd gezag van de school waar de leerlingen van beide scholen onderwijs volgen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit betekent dat het bevoegd gezag van de reguliere school het aanspreekpunt voor de Inspectie zal zijn.

Aanvraag deelname experiment

Een aanvraag voor deelname aan het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs kan worden ingediend bij OCW, onder vermelding van ‘Passend onderwijs’, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag. Een bevoegd gezagsorgaan van een de twee deelnemende scholen die intensief met elkaar willen gaan samenwerken dient hierbij de aanvraag in.

Scholen kunnen zich tot 1 mei voor aanvang van het schooljaar waarop zij willen deelnemen aan het experiment een aanvraag indienen.

Een aanvraag moet de volgende onderdelen bevatten:

  • een intentieverklaring, waarin staat dat de scholen toewerken naar opheffing van de (v)so- school of -vestiging na het experiment en er een reguliere school met een specifiek profiel ontstaat. Wanneer de samenwerking niet wordt voortgezet, zullen deelnemende scholen conform de oude staat worden hersteld.
  • een plan van aanpak
  • instemming met het experiment van het bestuur, het samenwerkingsverband, medezeggenschapsraden en gemeente(n).

Toekenning van het experiment

In totaal zullen er in het eerste jaar minimaal twee initiatieven moeten deelnemen aan het experiment. In beide schooljaren waarin gestart kan worden met het experiment kunnen maximaal 10 initiatieven deelnemen. Wanneer zich meer instellingen aanmelden dan mogelijk gezien de uitvoerbaarheid van het experiment, kan selectie plaatsvinden op basis van:

  • volgorde van indienen;
  • variëteit van de deelnemende initiatieven (primair of voortgezet onderwijs en de verschillende onderwijssoorten).

Zie voor meer informatie de volledige beleidsregel en het bijbehorende voorlichtingdocument van OCW. 

Downloads

201.88 kB
94.34 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten