Nieuws

Experimenten ‘intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ open voor aanmelding

Scholen kunnen vanaf heden een aanvraag indienen om komend schooljaar deel te nemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Binnen dit experiment kan een geïntegreerde voorziening worden ingericht waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen. Scholen kunnen alle leerlingen zo een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek bieden en integraal tegemoetkomen aan hun ondersteuningsbehoeften. Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte gaan hierbij zoveel mogelijk samen naar school en zitten in dezelfde klas. Dit past in een bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen.

Geintegreerde voorziening

Met het experiment is het mogelijk dat een (v)so-school of instelling, een speciale school voor basisonderwijs en een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs die intensief willen gaan samenwerken, zes jaar als één school kunnen functioneren. Dat wil zeggen dat de groepen leerlingen van deelnemende scholen onderling kunnen worden gemengd terwijl alle deelnemende scholen nog blijven bestaan. De scholen en instellingen houden gedurende het experiment hun BRINnummers.

Gedurende het experiment zal op basis van de ervaringen van de deelnemende scholen worden gewerkt aan herziening van wet- en regelgeving om intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in geïntegreerde voorzieningen structureel mogelijk te maken.

Aanvraag indienen

Het indienen van een aanvraag voor deelname aan het experiment in het schooljaar 2020-2021 kan tot 1 augustus 2020. Gezien het krappe tijdsbestek hoeft deze aanvraag voor 1 augustus nog niet volledig te zijn. De aanvraag kan dan later aangevuld worden. In de beleidsregel kun je lezen hoe je aanvraag kunt indienen. Ook voor het schooljaar 2021-2022 kan te zijner tijd een aanvraag ingediend worden.

Ondersteuning vanuit Steunpunt Passend Onderwijs

Scholen kunnen zelf het initiatief nemen om de samenwerking te zoeken om samen te komen tot een geïntegreerde voorziening waarin aan een breed scala aan leerlingen onderwijs wordt gegeven. Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) ondersteunt en begeleidt de initiatieven, in samenwerking met het NCOJ.

Voor meer informatie en desgewenst ondersteuning bij de aanvraag,  of algemeen over het ondersteuningsprogramma samenwerking regulier-speciaal van het Steunpunt Passend Onderwijs, kunt u terecht bij:

  • Marlies Peters (medewerker Steunpunt Passend Onderwijs po en vo): m.peters@poraad.nl of 06-13965059;
  • en bij de ondersteuners samenwerking regulier-speciaal van het NCOJ, via Marij Bosdriesz: marij.bosdriesz@ncoj.nl of 06-166 108 17.
Webinar
Op 25 september organiseren het ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie, SPO en het NCOJ een webinar over de regeling,  waarbij er ook ruimte is voor het stellen van vragen. Meer informatie hierover en de mogelijkheid tot aanmelden voor dit webinar volgt begin van het nieuwe schooljaar.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten