Nieuws

Inbreng PO-Raad en VO-raad op evaluatie passend onderwijs

In 2020 wordt de Wet op passend onderwijs geëvalueerd en in de Tweede Kamer besproken. Samen met de VO-raad heeft de PO-Raad gewerkt aan een eigen inbreng met voorstellen om passend onderwijs te verbeteren. Hierbij maken de sectororganisaties onderscheid tussen speerpunten en aanpassingen voor de komende tijd en een stip op de horizon.

We willen in de toekomst naar één wet funderend onderwijs voor kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs waarmee alle kinderen voldoende ontwikkelkansen krijgen. Op de korte termijn moeten weeffouten in wet- en regelgeving rondom passend onderwijs aangepast worden, zo stellen de leden van de PO-Raad en VO-raad vast tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Met deze inbreng willen de sectorraden de balans opmaken aan de vooravond van de evaluatie van passend onderwijs door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in de eerste helft van 2020. Ook willen ze de ambities schetsen waar het primair en voortgezet onderwijs naartoe willen werken op het vlak van passend onderwijs- en op de langere termijn – inclusief onderwijs.

Speerpunten

Uitgangspunt van de inbreng is dat wordt ingezet op doorontwikkeling. In zeven speerpunten geven de sectorraden aan waar zij – op korte termijn – willen staan en welke verbeteringen hiervoor nog nodig zijn. 

1. Geen grote wijzigingen in de organisatie van passend onderwijs en samenwerkingsverbanden
Passend onderwijs moet doorontwikkeld worden binnen de bestaande structuren. De scholen en schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van passend onderwijs en het bieden van maatwerk;  Er moet meer aandacht zijn voor de toerusting en ondersteuning van (zittende én toekomstige) leraren.

2. Intensieve samenwerking tussen alle relevante partijen in en rondom het onderwijs
De samenwerking tussen jeugdhulpverleners en leraren moet naadloos verlopen. Schoolbesturen blijven verantwoordelijk, maar passend onderwijs kan niet slagen zonder de bijdrage van anderen, ieder vanuit zijn eigen rol.

3. Betrokkenheid en zeggenschap van ouders en leerlingen
Een belangrijke voorwaarde om tot een passend aanbod voor leerlingen kunnen komen is de betrokkenheid en participatie van ouders en leerlingen.

4. Thuiszitters
Scholen en schoolbesturen realiseren de zorgplicht. Er is meer maatwerk om thuiszitten te voorkomen. Elk samenwerkingsverband maakt afspraken over doorzettingsmacht om ‘thuiszitten’ te voorkomen. Meer aandacht voor preventie en vroegsignalering onder het motto ‘ziekmelden is het nieuwe thuiszitten’.

5.  Verantwoording transparantie en toezicht
Samenwerkingsverbanden worden sober en doelmatig georganiseerd en houden een passende financiële reserve aan. Ze werken aan beleidsrijk begroten en aan een heldere, transparante verantwoording. Het interne toezicht van samenwerkingsverbanden bestaat uit minimaal één onafhankelijk lid.

6. Inclusief onderwijs
Inclusief onderwijs betekent dat leerlingen op de meest passende plek onderwijs behoren te krijgen. Er moet altijd een mogelijkheid blijven om gebruik te maken van specialistische vormen van onderwijs. Er worden een aantal stappen genomen om inclusief onderwijs te realiseren zoals meer maatwerk, een warme overdracht en het wegnemen van schotten.

7. Basisondersteuning
Het toezichtkader van de Onderwijsinspectie op passend onderwijs biedt voldoende garantie voor de basiskwaliteit van het onderwijs.

In de nota ‘Inbreng VO-raad en PO-Raad bij de evaluatie van passend onderwijs’ worden deze speerpunten en de benodigde verbeterpunten, nader uitgewerkt. 

Stip op de horizon

Ook op de lange termijn worden daarnaast doelen geschetst. Stip op de horizon is dat kinderen altijd de beste vorm van onderwijs en zorg aangeboden krijgen binnen de school, passend bij hun ontwikkeling. Het belang van het kind moet voorop staan, er moet gekeken worden naar waar het kind het meest bij gebaat is: regulier onderwijs, eventueel met extra begeleiding of toch onderwijs op een gespecialiseerde school zonder dat daarbij bekostiging en andere randvoorwaarden een rol spelen. Om kinderen dit te kunnen bieden willen de sectorrraden ook komen tot één nieuwe wet funderend onderwijs voor kinderopvang, (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

In 2020 wordt het stelsel van passend onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW formeel geëvalueerd. Deze evaluatie vindt plaats op basis van de uitkomsten van de evaluatieonderzoeken van het NRO, een advies van de Onderwijsraad, de Staat van het Onderwijs 2020 én een veldraadpleging. In mei 2020 stuurt minister Slob een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie. Op basis daarvan zal de Tweede Kamer in juni 2020 debatteren over de toekomst van passend onderwijs. De sectorraden gaan de komende maanden in gesprek met het ministerie van OCW en Tweede Kamerleden over de inbreng op de evaluatie van passend onderwijs.

Downloads

PDF, 117.38 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten