Nieuws

Kamer wil limiet stellen aan vrijwillige ouderbijdrage

De Tweede Kamer wil dat er – in overleg met het onderwijsveld – een limiet wordt gesteld aan de vrijwillige bijdrage die scholen in het primair en voortgezet onderwijs van ouders mogen vragen. Een motie met deze strekking van de Kamerleden Vermue (PvdA) en Van Dijk (SP) werd op 14 februari aangenomen. De PO-Raad is geen voorstander van het wettelijk instellen van een maximale vrijwillige ouderbijdrage; de beleidsvrijheid van scholen wordt hiermee teveel aangetast.

Met de motie willen Vermue en Van Dijk voorkomen dat kinderen uit armere gezinnen worden uitgesloten van de extra activiteiten op school omdat hun ouders de vrijwillige eigen bijdrage niet kunnen betalen, of dat ouders afgeschrikt worden door deze bijdrage en hun kind niet meer naar de school van hun keuze sturen. De bijdrage is vrijwillig, zo schrijven de Kamerleden in hun motie, maar de oproep tot betalen gaat vaak vergezeld van een ‘moreel appèl’. De vrijwillige ouderbijdrage draagt zo bij aan de tweedeling in het onderwijs, aldus de Kamerleden. Om dit tegen te gaan, verzoeken ze de regering een limiet te stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast moet de regering ervoor zorgen dat ouders op voorhand van het jaar geïnformeerd zijn over het totaalbedrag voor het gehele jaar van de eigen bijdrage.

Beleidsvrijheid scholen behouden

De PO-Raad is er geen voorstander van om een wettelijke bovengrens te stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage, omdat dit de beleidsvrijheid van scholen teveel aantast. Ook is zij bang dat deze wettelijke limiet juist de nieuwe norm voor de ouderbijdrage wordt.

Het is belangrijk dat scholen kritisch kijken naar de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage die ze vragen en hier in goed overleg met de (G)MR duidelijke afspraken over maken. Ook dienen ouders via de schoolgids goed en vroegtijdig te worden geïnformeerd over de hoogte van de vrijwillige eigen bijdrage. Het blijft echter een zaak van de scholen zelf om in overleg met de (G)MR de hoogte van de ouderbijdrage te bepalen, niet van de politiek. 

Ook staatssecretaris Dekker heeft meermaals aangegeven niets te voelen voor het begrenzen van de ouderbijdrage. Op vragen van Vermue en PvdA-collega Ypma antwoordde hij in oktober nog dat de ouderbijdrage altijd vrijwillig is en dat scholen ouders dus niet kunnen verplichten het bedrag te betalen. De staatssecretaris zal binnenkort aangeven hoe hij uitvoering wil geven aan de motie.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten