Nieuws

Landelijk aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring en handreiking voor EMB-leerlingen

De PO-Raad heeft samen met de VO-raad, LECSO en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gewerkt aan een landelijk aanvraagformulier emb-leerlingen (tlv) voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking. Deze leerlingen hebben structureel extra onderwijsondersteuning en zorg nodig.

Een van de problemen waar (v)so scholen tegenaan lopen voor deze leerlingen is dat de formulierenprocedures en criteria per samenwerkingsverband kunnen verschillen. Daarnaast leidt de verlenging van de tlv-aanvraag tot veel bureaucratie, terwijl op voorhand duidelijk is dat het gaat om ernstig meervoudig beperkte leerlingen die voor de gehele schoolloopbaan zijn aangewezen op (voortgezet) speciaal onderwijs en voor wie een hoge inzet van onderwijsondersteuning noodzakelijk is.

Geldig voor de gehele schoolloopbaan

Het uitgangspunt voor de landelijke toelaatbaarheidsverklaring voor EMB leerlingen is een geldigheid voor de hele (v)so loopbaan met de hoogste bekostigingscategorie. Om het aanvraagproces voor een tlv voor deze leerlingen te stroomlijnen is er voor gekozen om een landelijk aanvraagformulier ter beschikking te stellen. Dit betekent dat scholen voor deze groep leerlingen maar één type formulier hoeven te gebruiken. Ook de aanvullende stukken ter onderbouwing van de aanvraag zijn daarmee geüniformeerd. Door deze uniformering kan de administratieve last voor de school afnemen. Voor de aanvraag van de tlv zijn immers dezelfde gegevens nodig als voor het aanvragen van de bijzondere bekostiging EMB. 

Betere aansluiting onderwijs en zorg

Eind oktober schreven ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Arie Slob (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer dat ze hard werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg ‘zodat ook kinderen met een aandoening, ziekte of beperking zich optimaal kunnen ontwikkelen.’ Het landelijk aanvraagformulier/model tlv voor EMB-leerlingen en de handreiking is hier een uitwerking van. Het gebruik van dit formulier is echter geen verplichting. Als toch geen gebruik wordt gemaakt van deze formulieren wordt verwacht dat de looptijd van de tlv voor de gehele looptijd wordt afgegeven en dat de onderwijs-ondersteuningsmiddelen op een andere wijze aan de school ter beschikking worden gesteld.

Door het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor de gehele loopbaan in het (v)so worden de administratieve lasten voor zowel de school als het samenwerkingsverband teruggebracht. Ook voor ouders is het prettig om te weten dat er niet iedere twee jaar een nieuwe procedure doorlopen hoeft te worden.

Downloads

DOCX, 156.08 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten