Nieuws

Model Privacy Convenant Onderwijs - Gemeenten - Jeugdhulp

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het van belang dat zij goed onderwijs krijgen aangeboden en waar nodig de juiste ondersteuning. In verschillende situaties is het van belang dat onderwijs, gemeente(n) en andere partners uit het jeugd domein met elkaar samenwerken om de juiste ondersteuning mogelijk te maken. Dit vraagt ook om het goede gesprek waar op een correcte wijze persoonsgegevens met elkaar gedeeld worden.

Onder voorzitterschap van het Steunpunt Passend Onderwijs heeft de werkgroep privacy & passend onderwijs gewerkt aan het Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp. Het convenant helpt regionale partijen om afspraken met elkaar te maken rond persoonsgegevensuitwisseling en samenwerking.

Met dit privacy Convenant worden afspraken vastgelegd tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden over het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen (en eventueel hun ouders) in de samenwerking tussen deze partijen. De doelgroep van dit convenant wordt gevormd door:

  • Leerlingen die onderwijs volgen en jeugdhulp ontvangen;
  • Leerlingen die onderwijs volgen en waarvan vermoedens bestaan dat jeugdhulp wellicht wenselijk is, voor hen zelf of in het gezin;
  • Leerlingen die onderwijs dienen te volgen maar ‘thuiszitten’ (de zgn. thuiszitters), waarbij een belangrijk deel van deze jongeren ook jeugdhulp ontvangen of waar jeugdhulp-vragen aan de orde zijn en worden besproken tussen partijen (school, samenwerkingsverband, gemeente (leerplicht), jeugdhulporganisatie.

Het model Privacy Convenant wordt door een breed scala aan organisaties uit onderwijs, jeugddomein, ouders en overheden ondersteunt. Zo zijn de VNG, NJi, Ouders&Onderwijs, NVO intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van dit convenant. Het SPO zal in 2021 met de landelijke partnerorganisaties werken aan een voorlichtingsbijeenkomst over het mogelijk maken en vormgeven van casuïstiekoverleg en het delen van gegevens om (vroeg)signalering en aanpak daadwerkelijk uit te voeren. Dit modelconvenant beoogt alle betrokken partijen verder te helpen. 

Download het model privacy convenant op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.