Nieuws

Moties voor meer vaart in passend onderwijs

In het vervolgoverleg over passend onderwijs heeft de Tweede Kamer voor de kerstvakantie nog diverse moties aangenomen. Zo moet het kabinet aan de slag met maatwerkoplossingen voor samenwerkingsverbanden met een krimpend budget en zal zij de behoefte gaan inventariseren voor meer experimenteerruimte voor besturen die zowel speciaal als speciaal basisonderwijs aanbieden. Ook komt er onderzoek naar de bekostiging van de zorg rond dyscalculie. De PO-Raad gaat met OCW in gesprek over de consequenties van de moties.

Eerder had staatssecretaris Dekker al een aantal moties overgenomen. Daarmee komt er ruimte binnen het inspectiekader om scholen die veel doen voor zorgleerlingen positief te beoordelen in plaats van ze enkel af te rekenen op hun resultaten. Alle scholen krijgen bovendien een brief* met informatie over welk maatwerk wél geboden mag worden (bijvoorbeeld in hoeverre deeltijdonderwijs of onderwijs op een andere locatie is toegestaan) met voorbeelden erbij.

Onderzoek naar knelpunten financiering EMB

Daarnaast komt er een onderzoek naar de knelpunten rond het onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen. Doordat de categorieën van de toelaatbaarheidsverklaringen van deze leerlingen geregeld naar beneden bijgesteld worden, schiet de financiering vaak tekort.

Ook een motie voor het ontwikkelen van een Code Goed Bestuur voor de samenwerkingsverbanden is door Dekker overgenomen. Een bijbehorend onderzoek naar hoe het onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden vorm kan krijgen zal vanuit de sector zelf moeten komen.

Leerplichtambtenaren

Tot slot moet een aangenomen motie leerplichtambtenaren in staat gaan stellen om samenwerkingsverbanden een tijdslimiet op te dragen voor het vinden van een passende onderwijsplek. De PO-Raad vindt het goed dat er binnen ieder samenwerkingsverband iemand is aangewezen die de knoop kan doorhakken bij een impasse rond een thuiszittende leerling, maar hoopt dat deze aangenomen motie niet tot nieuwe problemen leidt voor samenwerkingsverbanden die de doorzettingsmacht al goed geregeld hebben. 

De PO-Raad is blij met de beweging die de moties beogen. In haar brief aan de Kamer pleitte de PO-Raad dan ook al voor onder andere meer experimenteerruimte en aandacht voor goverance. Wel heeft zij bedenkingen bij een aparte Code Goed Bestuur voor samenwerkingsverbanden. Met betrekking tot bekostiging voor dyscalculie waarschuwt de PO-Raad dat gewaakt moet worden voor een aanzuigende werking, zoals bij dyslexieverklaringen. 

*OCW heeft deze informatie inmiddels verspreid. Niet via een brief, maar via deze handreiking.