Nieuws

Onderwijsraad schetst stappen op weg naar inclusief onderwijs

Inclusiever onderwijs heeft als stip op de horizon dat álle scholen klaarstaan voor leerlingen met een beperking. De Onderwijsraad bracht vandaag een advies uit om onderwijs inclusiever te laten worden. De PO-Raad steunt het advies en is blij dat de Onderwijsraad zich uitspreekt en richting kiest voor inclusiever onderwijs.

De stapsgewijze weg die de Onderwijsraad beschrijft met het langetermijnperspectief van inclusiever onderwijs geeft richting en ambitie en helpt bij het scherpstellen van de doelen voor de komende jaren.

Ongeveer 300.000 jongeren in Nederland hebben een beperking. Dat kan van alles zijn: dyslexie, milde depressieve klachten, diabetes, een verstandelijke handicap, chronische vermoeidheid, spastische spieren… Een beperking kan bovendien tijdelijk of structureel zijn. Het gaat om kinderen en jongeren die extra aandacht en begeleiding op school nodig hebben.

Voorbij passend onderwijs

Minister Slob vroeg de Onderwijsraad om te adviseren hoe scholen inclusiever kunnen worden. Dat gaat een stap verder dan passend onderwijs: de doelgroep is afgebakend en op termijn moeten álle scholen klaarstaan voor álle leerlingen. Daarvoor moeten dus ook álle leraren een proactieve houding hebben en worden ondersteund en toegerust.

Inclusiever onderwijs bevat volgens de raad drie elementen:

  1. Leerlingen krijgen de benodigde ondersteuning en toerusting om naar school te kunnen
  2. De school is dicht bij huis
  3. Ze volgen onderwijs samen met leerlingen zonder een beperking

Een landelijke norm

Bij inclusiever onderwijs, zo stelt de raad, wordt een landelijke norm ontwikkeld voor lichte ondersteuning en toerusting. Ook dat gaat verder dan passend onderwijs: daarin varieert die norm per samenwerkingsverband (en ook vaak per bestuur en school). De PO-Raad is voor inclusiever onderwijs, met ruimte voor eigen invulling. Het is belangrijk dat een minimale norm niet leidt tot een race to the bottom. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn er regio’s met scholen en schoolbesturen die al behoorlijk ver zijn met een geïntegreerd aanbod. Door regio’s de ruimte te geven om, boven de minimale norm, het aanbod te verbreden, kunnen deze regio’s verder groeien.

Inclusiever onderwijs ontstaat als onderwijssoorten bij elkaar komenen  expertise gebundeld wordt, schrijft ook de Onderwijsraad. Het is jammer dat er in het advies weinig aandacht is voor de aansluiting van jeugdhulp op het onderwijs. Het vormgeven van inclusiever onderwijs ziet de de PO-Raad als een kans om de jeugdhulp integraal op school aan te bieden.

Drie aanbevelingen

De Onderwijsraad doet in zijn advies Steeds Inclusiever drie aanbevelingen:

  1. Waarborg ondersteuning en toerusting op álle scholen en verbreed de huidige zorgplicht. Maak een landelijke norm voor de lichte ondersteuning en toerusting. En leg die norm wettelijk vast. Samenwerkingsverbanden helpen scholen bij het organiseren van zwaardere en complexe zaken. De huidige zorgplicht moet worden verbreedt zodat die ook de overgangen ‘in loopbaan en leefwerelden’ omvat.
  2. Breng onderwijssoorten dichter bij elkaar. Speciaal en regulier onderwijs moeten beter mengen. Bijvoorbeeld door één locatie te delen. De raad stelt voor mengvormen te laten ontstaan en zo faciliteiten en expertise te delen. Maar ook scholing en professionaliserings-activiteiten voor leraren en onderwijsteams zijn nodig.
  3. Breng bekostiging, toezicht en regelgeving in lijn met het streven naar inclusiever onderwijs. Besturen zouden rechtstreeks bekostigd moeten worden voor alle lichte ondersteuning en toerusting, en samenwerkingsverbanden krijgen de middelen voor alle complexere vormen. Én, zegt de raad: breng het inspectiekader in overeenstemming met de voorgestelde verbrede zorgplicht, zodat scholen ook gewaardeerd worden voor hun inzet voor inclusievere onderwijs.

Één wet funderend onderwijs

De PO-Raad is blij met het rapport. De stappen op weg naar inclusief onderwijs worden daarin duidelijk beschreven. Eerder al pleitten we voor het toewerken naar één wet funderend onderwijs, dat adviseert ook dit rapport.

De PO-Raad hoopt dat de minister ook geïnspireerd raakt en de Verbeteragenda Passend Onderwijs meer aan de adviezen van het rapport verbindt.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten