Nieuws

Ongeoorloofd verzuim doorgeven

Nu de scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer volledig zijn gestart en leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs weer zoveel als mogelijk naar school gaan, wil de PO-Raad benadrukken dat het belangrijk is  om ongeoorloofd verzuim weer te melden bij DUO.

Aan alle scholen wordt verzocht om ongeoorloofd verzuim door te geven. Voor het onderwijsprogramma dat op school plaatsvindt (dus ook als scholen maar deels open zijn) geldt de wettelijke verplichting om dit te doen. Dit is extra belangrijk omdat momenteel op scholen nog leerlingen gemist worden in de klas.

Soms is dit verzuim geoorloofd, bijvoorbeeld als leerlingen of familieleden tot de risicogroep voor het coronavirus behoren, maar soms zijn er ook andere – ongeoorloofde – redenen. Het is belangrijk om al deze kinderen die nu niet op school komen in beeld te hebben. Leraren en schoolleiders kunnen dan – eventueel in samenwerking met de leerplichtambtenaar – nader het gesprek aangaan met de ouders om te onderzoeken wat de reden is voor het verzuim. Ook kan gezamenlijk worden gekeken hoe de terugkeer naar school gestimuleerd kan worden.

Specifiek is het belangrijk om hierbij ook aandacht te hebben voor de kinderen die vóór corona al minder aanwezig waren of zelfs helemaal afwezig waren, en om in deze met het samenwerkingsverband te kijken naar de beste aanpak om deze kinderen weer terug op school te krijgen.

16 uur in 4 weken ongeoorloofd afwezig

Scholen dienen een melding door te geven als een leerling meer dan 16 uur in 4 weken ongeoorloofd afwezig is. Hiervoor kan de verzuimsoort ’16 uur in 4 weken’ worden gebruikt.  

Eerder melden mag ook

Als er nog geen sprake is van 16 uur afwezigheid, maar er wel zorgen zijn over een leerling, kan een school ook al eerder een melding ‘overig verzuim’ doorgeven. Samen met de leerplichtambtenaar kan vervolgens worden bepaald wat het beste is om het weer naar school gaan te stimuleren. Scholen maken dan alsnog een melding als er 16 uur in 4 weken is verzuimd.

Tips om te stimuleren dat kinderen weer op school komen

Op de nieuwe website weeraanwezigopschool.nl vinden schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren informatie en tips die kunnen helpen te stimuleren dat zoveel mogelijk leerlingen weer naar school gaan. Weeraanwezigopschool.nl is een initiatief van de partnerorganisaties van de thuiszitterstafel in samenwerking met Kennisnet en het ministerie van OCW.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten