Nieuws

PO-Raad: Verbeteraanpak zou meer moeten gaan richting inclusiever onderwijs

Ondanks de coronacrisis heeft het onderwijs stappen gezet in de verbeteraanpak van het passend onderwijs. Dit schrijft minister Slob aan de Tweede Kamer bij de presentatie van de Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021.

De verbeteraanpak bestaat uit 25 maatregelen, die in november 2020 werden opgesteld aan de hand van de evaluatie passend onderwijs. De vorige week gepubliceerde voortgangsrapportage over 2021 geeft een overzicht van de stand van zaken van alle maatregelen en de voortgang op de uitvoering van een aantal moties van de Tweede Kamer. 

Samenhang ontbreekt

De PO-Raad heeft zich vorig jaar kritisch uitgelaten over de 25 maatregelen. Er is waardering voor manier waarop de minister probeerde het hele onderwijsveld te betrekken. Een keerzijde is helaas dat het een weinig samenhangend pakket aan maatregelen is geworden. Voor de nieuwe bewindspersoon luidt het devies van de PO-Raad: maak werk van de stip op de horizon naar Inclusiever Onderwijs en organiseer de 25 maatregelen langs duidelijke inhoudelijke lijnen. 

Basisondersteuning en inclusiever onderwijs

De PO-Raad vraagt extra aandacht voor de stappen richting een minimale norm voor basisondersteuning. De voortgangsrapportage beschrijft dat er een hoop dilemma’s zijn om tot een kwalitatief duidelijke minimumnorm te komen. De PO-Raad vindt het niet wenselijk dat deze norm er komt omdat de startpositie van scholen verschillend is. Het invoeren van zo’n minimumnorm is ingrijpend en de vraag is wat die toevoegt. Belangrijker is dat we een gedeeld beeld hebben van inclusiever onderwijs en kansengelijkheid. Met een duidelijke stip op horizon kan iedere school zich op haar tempo ontwikkelen naar die stip. Wet- en regelgeving moeten scholen in die route ondersteunen. De PO-Raad en VO-raad zijn met het onderwijsveld in gesprek over de beelden op inclusiever onderwijs en willen een bijdrage leveren om daar vanuit intrinsieke onderwijswaarden naartoe te bewegen.

Onderwijs – zorg – inclusief onderwijs

Van groot belang voor (de verbeteraanpak) passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs, is de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten voor integrale ondersteuning van leerlingen (en hun gezinnen). In de voortgangsrapportage ontbreekt nadere informatie over de hervormingsagenda jeugd. De PO-Raad wil, met de andere onderwijsraden, actief meedenken over het toekomstige stelsel waarin onderwijs en jeugdzorg integraal samenwerken en gebruikmaken van onderwijs als vind- en werkplek. 

Governance

De minister kondigt aan dat hij een vorig jaar aangenomen motie (Westerveld cs.) over volledig onafhankelijk intern toezicht bij samenwerkingsverbanden gaat uitvoeren en wettelijk verankeren. Dit gaat verder dan de vigerende afspraken, waarbij samenwerkingsverbanden minimaal één onafhankelijk lid in het toezichthoudend orgaan hebben. Dergelijke wetgeving zou – op z’n vroegst – in 2024 kunnen ingaan.

De PO-Raad vindt het belangrijk dat er een einde komt aan de voortdurende discussies over structuur(wijzigingen). Deze dragen immers niet bij aan de uitvoering van passend onderwijs in de klas. In het geval van onafhankelijk intern toezicht is het belangrijk dat er een goede overgangsregeling komt en dat besturen, scholen en samenwerkingsverbanden zich kunnen richten op de inhoud, in plaats van de structuur.
De minister kondigt ook aan meer duidelijkheid te willen geven over de verschillende ‘rollen’ binnen het samenwerkingsverband, zoals medezeggenschap, eigenaar, toezichthouder en uitvoering. De PO-Raad werkt daar graag aan mee, maar waarschuwt ook hier voor nieuwe structuurdiscussies. In dezen gaat het vooral om een goede rolneming en samenwerking tussen alle betrokkenen.

passend onderwijs

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten