Nieuws

Privacy en passend onderwijs

Onder voorzitterschap van het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) ontwikkelde de werkgroep ‘privacy & passend onderwijs’ het modelconvenant ‘Privacy samenwerking onderwijs-gemeenten-Jeugdhulp’. In dit convenant leggen samenwerkende gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden afspraken vast over het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen (en eventueel hun ouders).

De doelgroep van dit convenant wordt gevormd door:

  • Leerlingen die onderwijs volgen en jeugdhulp ontvangen;
  • Leerlingen die onderwijs volgen en waarvan vermoedens bestaan dat jeugdhulp wellicht wenselijk is, voor hen zelf of in het gezin;
  • Leerlingen die onderwijs dienen te volgen maar ‘thuiszitten’ (de zgn. thuiszitters), waarbij een belangrijk deel van deze leerlingen ook jeugdhulp ontvangen of waar jeugdhulp-vragen aan de orde zijn en worden besproken tussen partijen (school, samenwerkingsverband, gemeente (leerplicht), jeugdhulporganisatie).

Het model Privacy Convenant wordt door een breed scala aan organisaties uit onderwijs, jeugddomein, ouders en overheden ondersteunt. Zo is de VNG, NJi, Ouders&Onderwijs, NVO intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van dit convenant.

Webinar
Op woensdag 8 december 2021 organiseren het Steunpunt Passend Onderwijs en de VNG een webinar over privacy rondom passend onderwijs. Meer informatie of aanmelden? Ga dan naar de website van het SPO.