Nieuws

Regionale versnelling moet aantal thuiszitters terugdringen

Op iedere duizend leerlingen zijn er één tot twee die langdurig thuiszitten. In internationaal perspectief is dat geen slechte stand van zaken, schrijft minister Slob (Onderwijs) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Toch is ieder kind dat thuiszit, er één teveel. Daarom willen de partners van het Thuiszitterspact (PO-Raad, VO-raad, VNG en ministeries) een regionale versnelling. Zo moet ieder kind voortaan worden besproken aan een thuiszitterstafel en krijgt één persoon per regio doorzettingsmacht.

In veel regio’s is de thuiszitterstafel al jarenlang een begrip. Daar worden alle kinderen besproken die op dat moment thuiszitten of thuiszitter dreigen te worden. Die aanpak werpt zijn vruchten af, zien de partners van het pact. En daarom moeten voortaan álle regio’s op deze manier te werk gaan.

De PO-Raad staat als partner in het Thuiszitterspact achter de gemaakte afspraken. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Geen enkele thuiszitter mag onbesproken blijven. Dat betekent net zo lang doorpraten totdat je een passend aanbod hebt gevonden waar iedereen zich in kan vinden. Dat vraagt om creativiteit en doorzettingsvermogen.”

Doorzettingsmacht

Komt men er aan de tafel niet uit, dan hakt na uiterlijk acht weken degene met doorzettingsmacht de knoop door. Tot nu toe had ongeveer tweederde van de samenwerkingsverbanden doorzettingsmacht formeel belegd. Nu wordt ook dat dus voor alle samenwerkingsverbanden een verplichting.

Hoe dit alles er in praktijk komt uit te zien en hoe naleving van de afspraken gecontroleerd gaat worden, daarover praten de partners van het pact nog met elkaar verder. De PO-Raad is in ieder geval geen voorstander van het creëren van nieuwe functies voor bovenstaande taken als er al mensen beschikbaar zijn die die taken kunnen uitvoeren. Dat zorgt namelijk voor meer bureaucratie waar uiteindelijk de kinderen weer de dupe van zijn. 

Cijfers en duiding

Uit de laatste thuiszitterstelling van het ministerie blijkt dat het aantal kinderen dat jaarlijks langer dan drie maanden thuiszit rond de 4000 blijft schommelen. Het blijft echter moeilijk de cijfers goed te duiden. Zo is het in theorie mogelijk dat alle casussen van vorig jaar zijn opgelost, maar dat er dit jaar weer 4000 nieuwe kinderen thuiszitten.

De PO-Raad hoopt dat met het regionaal beleggen van de verantwoordelijkheid voor de monitoring en aanpak van thuiszitten, uiteindelijk ook landelijk een beter beeld ontstaat. Dan wordt ook inzichtelijker of en zo ja waar verschillen zijn en waar eventuele extra ondersteuning nodig is. Ook wil de PO-Raad meer inzicht krijgen in belemmeringen in de praktijk. Zo wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bijvoorbeeld regelmatig genoemd als obstakel in de communicatie rond thuiszitters.

Lees ook het rapport van Marc Dullaert, aanjager van het Thuiszitterspact, met onder andere zijn advies over de inrichting van doorzettingsmacht.

Update n.a.v. het algemeen overleg Onderwijs & Zorg op 21 februari 2019
Minister Slob heeft toegezegd dat hij uniforme aanvraagprocedures wil invoeren rond de zorg op school aan Ernstig Meervoudig Beperkte (EMB) kinderen. Ook wil hij een landelijk format verplicht stellen voor de toelaatbaarheidsverklaringen (tlv), die samenwerkingsverbanden gebruiken om leerlingen toegang te verlenen tot het speciaal onderwijs.