Nieuws

PO-Raad, VO-raad en LECSO verkennen één Wet op het Funderend Onderwijs

De belangenorganisaties in het primair-, voortgezet en speciaal onderwijs willen een onderzoek laten doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid om te komen tot één Wet op het Funderend Onderwijs. Dat zou een einde maken aan allerlei wettelijke belemmeringen. Daardoor kan aan álle leerlingen naar verwachting beter onderwijs op maat worden gegeven.

Nu gelden voor het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) verschillende wetten. Reguliere basisscholen vallen onder de Wet primair onderwijs. Het (voortgezet) speciaal onderwijs  (V)SO, dat weliswaar wordt gerekend tot het primair onderwijs, heeft een eigen Wet op de Experticecentra (WEC). En het VO heeft ook een aparte wet.

De bekostiging van het VSO is hierdoor lager dan van het VO waardoor de financiering voor bijvoorbeeld specialistische vaklokalen, zoals technieklokalen, in de knel komt. Dit maakt het extra lastig om goed onderwijs te geven aan die groep leerlingen in het VSO die op weg is een regulier vmbo havo of vwo-diploma te behalen (het diplomagerichte uitstroomprofiel van het vso). Met zo’n diploma op zak kunnen zij volwaardig meedoen aan de maatschappij.

Daarnaast is het extra ingewikkeld leraren te vinden voor het VSO omdat zij betaald worden volgens de CAO Primair Onderwijs en in het reguliere voortgezet onderwijs meer kunnen verdienen. Dit effect wordt versterkt door het lerarentekort. 

Mede vanwege dergelijke belemmeringen wordt al sinds 2011 zowel in de politiek als in de onderwijssectoren gesproken over de mogelijkheid om het VSO onder de wet voor het voortgezet onderwijs te laten vallen, het zogenoemde ‘invlechten’ of ‘ontvlechten’. Wat meespeelde was dat het VSO voor het passend onderwijs al onder de samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs vielen.

Omdat nu de mogelijkheden voor één wet funderend onderwijs onderzocht worden, is dit invlechtingstraject afgerond. Tot deze wet er is zullen de PO-Raad, VO-raad en LECSO samenwerken aan het wegnemen van belemmeringen voor het VSO.

Belangenbehartiging

De belangenbehartiging voor het speciaal onderwijs blijft door dit besluit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de PO-Raad en LECSO. De VO-raad blijft nauw betrokken, omdat het VSO via de samenwerkingsverbanden VO verbonden is met het VO. Met name de samenwerking tussen het regulier en speciaal onderwijs, zowel PO-SO als VO – VSO, verdient de komende tijd aandacht.

Bijeenkomst kansen en risico's

Op 19 juni 2018 vond een bijeenkomst plaats georganiseerd vanuit het gezamenlijke Steunpunt Passend Onderwijs (PO-Raad en VO-raad) om de belangrijkste kansen en risico’s voor samenwerking in kaart te brengen. Deze bijeenkomst wordt op 17 september nogmaals herhaald. Aanmelden kan via de website van het Steunpunt passend onderwijs.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten