Nieuws

Samenwerkingsverbanden maken plannen om reserves af te bouwen

Alle 151 samenwerkingsverbanden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, hebben een plan gemaakt om bovenmatige reserves uiterlijk eind 2023 af te bouwen. Een eerste analyse laat zien dat de eerste doelstelling van het sectorplan (40% reductie voor eind 2021) wordt behaald. Dat is een mooi eerste resultaat. Ook de geplande afbouw voor 2022 is in lijn met het sectorplan. Het definitieve rapport van de eerste monitoring (op basis van de ingediende plannen) wordt in de eerste week van september aan de minister aangebonden.

Het Sectorplan voor een snelle en doelmatige afbouw van de bovenmatige reserves van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is eind januari door de Werkgroep M23 aan de minister aangeboden. In de werkgroep werken Netwerk LPO, Sectorraad swv vo, PO-Raad en VO-raad samen. De minister heeft vervolgens aan elk individueel samenwerkingsverband gevraagd om voor 7 mei 2021 zijn eigen plan op te stellen om de bovenmatige reserves in de komende jaren terug te dringen. 

De werkgroep heeft de plannen van de samenwerkingsverbanden laten analyseren. Uit een eerste analyse komt een positief beeld. Alle samenwerkingsverbanden hebben hun plan ingediend met de instemming van de toezichthouder en ondersteuningsplanraad. De werkgroep heeft deze eerste analyse met OCW gedeeld.

Een aantal samenwerkingsverbanden heeft volgens de ingediende plannen eind 2023 nog een reserve boven de signaleringswaarde. De werkgroep gaat hier nog een nadere analyse op maken die in het definitieve rapport over de eerste monitoring wordt opgenomen. Hierin staat de werkgroep ook stil bij een aantal actuele zaken die zeker van invloed zijn op de vermogenspositie van samenwerkingsverbanden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan Nationaal Programma Onderwijs en de vereenvoudiging bekostiging po. Daarna zal de werkgroep zich gaan richten op de tweede monitoring die gepland is voor januari 2022. 

Samenwerkingsverbanden hebben de tijd om tot eind 2023 de bovenmatige reserves af te bouwen. Gedurende die periode zal de werkgroep, op verzoek van OCW, de afbouw monitoren en analyseren door twee keer per jaar een uitvraag uit te zetten bij de samenwerkingsverbanden en hierover te rapporteren.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten