Nieuws

Stappen om onderwijs en zorg met elkaar te verbinden mogen ambitieuzer

Minister Arie Slob (Onderwijs) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd  over de maatregelen die zij nemen om zorg en onderwijs beter met elkaar te verbinden. De PO-Raad vindt het mooi dat er stappen genomen worden om de samenwerking tussen onderwijs en zorg te verbeteren, maar denkt dat er meer nodig is om passende combinaties van onderwijs en zorg te bieden aan kinderen die dat nodig hebben.

‘De verschillen in stelsels maken het niet eenvoudig om de verbinding tussen zorg en onderwijs te versterken’, schrijven minister Slob en staatssecretaris Blokhuis in de brief. Ze geven aan dat zij al een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving hebben doorgevoerd, maar dat voor verdere wijzigingen meer tijd nodig is. ‘Ons einddoel is een onderwijszorgcontinuüm, waarbinnen kinderen onderwijs en zorg krijgen die aansluit op hun behoeften op een plek waar zij zich veilig voelen en verder kunnen ontwikkelen’, staat er in de brief. De PO-Raad steunt het einddoel van de bewindspersonen, maar vindt dat de stappen om daar te komen ambitieuzer mogen.

Samenwerking met gemeenten

De bewindspersonen schrijven aan de Tweede Kamer dat partijen aandringen op meer eenheid, onder andere door wet- en regelgeving aan te passen. Ook de PO-Raad vindt dit een belangrijk punt. Passend onderwijs kan niet zonder de soepele samenwerking met gemeenten. Nu heeft deze samenwerking teveel last van schotten die verdere verbinding bemoeilijken. De PO-Raad en VO-raad vragen het kabinet daarom in de nabije toekomst de regelgeving aan te passen en een wettelijke basis te overwegen zodat de Jeugdwet en de Wet op Passend Onderwijs beter op elkaar aansluiten. De stappen die minister Slob en staatssecretaris Blokhuis op dit gebied nemen zijn onvoldoende ambitieus. Ook vindt de PO-Raad dat deze stappen sneller genomen mogen worden.

EMB-leerlingen

Het kabinet stelt meer geld beschikbaar voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Een mooie ontwikkeling volgens de PO-Raad, hier hebben we vaker aandacht voor gevraagd. Wel vindt de sectororganisatie het jammer dat slechts de helft van deze middelen aan het budget voor de EMB-leerlingen wordt toegevoegd. De PO-Raad vraagt daarom aandacht voor de vragen die scholen hebben met betrekking tot de begroting voor het komende jaar.

Doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de doorbraakaanpak van onderwijs en jeugdhulp in de regio te versterken. Ze willen hierin een heldere rol voor samenwerkingsverbanden vastleggen als het gaat over verzuim.  Binnen deze doorbraakaanpak komt een gezamenlijke overleg- en beslisstructuur tot stand waarbinnen afspraken worden gemaakt over verzuim en thuiszitters. Via het overeenstemming gericht overleg (OOGO) worden deze afspraken met gemeenten vastgelegd, zodat leerlingen met complexe problematiek niet te lang hoeven te wachten op een passend aanbod op school, eventueel in combinatie met jeugdhulp.

De PO-Raad vindt dat de aandacht meer naar de preventie van problemen moet gaan. Als het lokaal niet goed lukt om met alle partijen voor iedere leerling een passende plek te organiseren, helpt het ook niet om overlegstructuren wettelijk vast te leggen. Wat de sectororganisatie betreft kijken we naar een gezamenlijke visie vanuit een pedagogische basis. Via het programma Met Andere Ogen proberen we met 22 organisaties en 11 inspiratieregio’s voorbeelden en werkzame elementen aan te reiken om jeugdhulp op of dichtbij school te organiseren.

Thuiszitters en afstandsonderwijs

Om het aantal thuiszitters te verminderen stellen Slob en Blokhuis een aantal maatregelen voor;

  • Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte krijgen een wettelijk hoorrecht;
  • Leerlingen in het voortgezet onderwijs met een ondersteuningsbehoefte krijgen een vast aanspreekpunt;
  • Alle samenwerkingsverbanden richten een onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt in;
  • Zorgplicht wordt aangescherpt om het zogenaamde ‘wegadviseren’ te voorkomen;
  • Lerarenopleidingen wordt gevraagd de studenten beter voor te bereiden op leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

De PO-Raad heeft al eerder gepleit voor meer aandacht voor passend onderwijs in de lerarenopleidingen en is blij dat het in de aanpak wordt meegenomen. Daarnaast werkt de sectororganisatie binnen het Thuiszitterspact aan afstandsonderwijs voor thuiszitters. Tijdens de coronacrisis bleek dat onderwijs op afstand voor sommige leerlingen een goede oplossing kan zijn. Binnen het Thuiszitterspact werkt de PO-Raad de komende tijd uit hoe scholen en schoolbesturen hier invulling aan kunnen geven.

Om thuiszitters te voorkomen, is het belangrijk dat iedere leerling in beeld is. Gemeenten en samenwerkingsverbanden mogen om privacyredenen niet de informatie uitwisselen die nodig is voor de doorbraakaanpak voor thuiszitters. Het wetsvoorstel waardoor het uitwisselen van gegevens wel mogelijk is, gaat nog dit jaar in internetconsultatie.

Op 16 november gaat de Tweede Kamer in debat over passend onderwijs. De PO-Raad en VO-raad hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om een aantal belangrijke punten met betrekking tot passend onderwijs onder de aandacht te brengen van de Kamerleden.

In het NRC zegt schoolbestuurder Rion Pennings (HUB) dat onderwijs en zorg al jaren moeilijk te combineren is vanwege de verschillende departementen waar ze onder vallen. ‘Waarom geen minister van jeugd die over beide potten centen gaat?’ Schooldirecteur Manja Ockhuizen hekelt de bureaucratie en ingewikkelde financieringsstromen: ‘Als een school iets wil regelen voor een leerling met onderwijs én zorg, is het afhankelijk van de gemeente waar hij woont of dat lukt, zegt Ockhuizen. 'De ene gemeente is makkelijk, de andere moeilijk. Terwijl wij prachtige ideeën hebben.’ De situatie van thuiszitters noemt Pennings ‘schrijnend’ in de krant. Waar de oorzaak ligt? ‘Die kan bij de school liggen, de gemeente, bij ouders, het samenwerkingsverband, de zorg, de wachtlijsten. Maar één ding is zeker: de oorzaak ligt níet bij het kind.’