Nieuws

Subsidie (hoog)begaafdheid vanaf dit jaar beschikbaar

Minister Slob zal dit jaar een subsidieregeling publiceren om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen een impuls te geven. Met deze subsidie wil hij de voorlopers op dit gebied belonen en de achterblijvers stimuleren, zo schrijft de minister. De PO-Raad vraagt zich echter af hoeveel effect kan worden bereikt met een subsidie van 15 miljoen voor primair én voortgezet onderwijs samen. Zij verwacht dat het bovendien extra bureaucratie oplevert voor het onderwijs.

In sommige samenwerkingsverbanden zijn al experts (hoog)begaafdheid aan het werk of zijn voorzieningen georganiseerd zoals een tussenjaar voor getalenteerde leerlingen voor wie de basisschool niet meer voldoende uitdaging biedt, maar die nog niet toe zijn aan de middelbare school. Tegelijkertijd zijn er ook samenwerkingsverbanden en scholen waar de kennis en het aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen achterblijven, zo schrijft de minister.

Co-financiering

In het Regeerakkoord kondigde het kabinet al aan dat er structureel 15 miljoen beschikbaar zou komen voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. De exacte regeling moet nog uitgewerkt worden, maar de minister denkt in ieder geval aan een voorwaarde voor subsidiering in de vorm van 50%-cofinanciering uit het bestaande ondersteuningsbudget van de samenwerkingsverbanden. Dit met als doel dat het niet bij eenmalige investeringen blijft. De PO-Raad vreest echter dat vooral de samenwerkingsverbanden die er al goed voorstaan, de tijd en moeite zullen opbrengen om de subsidie aan te vragen. Zij pleit ervoor om gericht te investeren in kennis over hoogbegaafdheid op de plekken waar het ‘t hardst nodig is. 

Met de subsidieregeling wil de minister samenwerkingsverbanden in staat stellen om expertise beschikbaar te stellen aan scholen en schoolbesturen en (regionale) voorzieningen uit te bouwen en verder in te richten op scholen. Voorbeelden van dergelijke regionale initiatieven zijn: leraren bijscholen tot een expert (hoog)begaafdheid of het aanstellen van een expert. Ook kan gedacht worden aan het bovenschools (regionaal) opzetten of uitbouwen van afdelingen voor (hoog)begaafden dan wel het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen bij de overgang tussen het primair en het voortgezet onderwijs.

De landelijke subsidiecriteria en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de middelen moet de minister nog uitwerken. Dit zal hij doen samen met specialisten (hoog)begaafdheid uit het primair en voortgezet onderwijs.

Lees de Kamerbrief over uitvoering Regeerakkoord (hoog)begaafdheid