Nieuws

Tweede Kamer kan niet wachten op evaluatie passend onderwijs

Op 5 februari ging de Tweede Kamer in debat met ministers Arie Slob (Onderwijs) en Hugo de Jonge (VWS) over de samenwerking onderwijs-zorg. De PO-Raad en VO-raad stuurden een brief naar de Kamer waarin zij vragen de schotten tussen regulier en speciaal onderwijs weg te halen, op weg naar inclusiever onderwijs.

De Kamerleden drongen tijdens het debat opnieuw aan op snellere maatregelen om onder meer het aantal thuiszitters terug te dringen. Er werd onderstreept dat meer ruimte nodig is in de wet- en regelgeving zodat samenwerking tussen onderwijs en zorg verbetert, en een passend onderwijs- en zorgaanbod binnen de school gerealiseerd kan worden.

Thuiszitters

In het debat werd verwezen naar de recente brief die de minister naar de Tweede Kamer stuurde waaruit blijkt dat het aantal thuiszitters gestegen is. Ook minister Slob gaf aan dit frustrerend te vinden. De minister onderstreepte dat alle betrokken partijen zich blijven inzetten om het tij op dit vlak te keren. Zo komt het ministerie van OCW binnenkort met een wetsvoorstel om doorzettingsmacht te regelen en wordt de leerplichtwet aangepast waardoor een vrijstelling '5 onder a' alleen met een onderwijskundige toevoeging kan worden verleend. Ook werken de partners van het thuiszitterspact - waaronder de PO-Raad - het komende half jaar met een nieuw actieplan en besluiten zij voor de zomer hoe ze verder willen samenwerken nadat de looptijd van het pact is verstreken.

Onderdeel van het actieplan is helderheid over een landelijk te gebruiken definitie van thuiszitters, om ruis in de cijfers te voorkomen. Minister Slob wil dat de cijfers sneller en maandelijks beschikbaar zijn. Onder andere D66 pleitte in het debat voor jaarlijks te bepalen concrete doelen voor de afname van het aantal thuiszitters.

Samenwerking

Om het aantal thuiszitters terug te kunnen brengen, is belangrijk dat reguliere scholen samen met zorgpartijen en/of het (v)so een onderwijs- en zorgaanbod op maat binnen de school organiseren voor leerlingen. Hoewel steeds meer en beter wordt samengewerkt op dit vlak binnen de regio’s, blijft het in de praktijk echter nog ingewikkeld om tot deze samenwerking te komen, zo concludeerden zowel de Kamerleden als de bewindslieden in het debat. De Kamer drong hierbij opnieuw aan op meer ruimte in de wet- en regelgeving om goede samenwerking in passend onderwijs te kunnen realiseren.

De PO-Raad en VO-raad hebben er al eerder voor gepleit om wet- en regelgeving die de samenwerking onderwijs-zorg en vo-(v)so belemmert, te wijzigen. In hun brief in aanloop naar het Kamerdebat pleiten de VO-raad en PO-Raad er ook voor werk te maken van een wet op funderend onderwijs en de schotten tussen regulier en speciaal onderwijs weg te halen. Dat maakt de weg vrij om naar meer inclusievere vormen van onderwijs toe te bewegen.

In dit kader werd in de Kamer ook veel aandacht gevraagd voor de Ernstig Meervoudig Beperkte Leerlingen (EMB). De Kamerleden willen dat er meer helderheid komt over zorg in onderwijstijd voor deze leerlingen: wat mag wel en niet op dit vlak, wie betaalt? Een zorgarrangeur moet gaan helpen om de weg te vinden in de complexe systemen.

Evaluatie passend onderwijs

De Kamerleden kijken uit naar de evaluatie van passend onderwijs, die door minister Slob naar voren getrokken is; in mei wordt de evaluatie opgeleverd en in juni debatteert de Tweede Kamer hierover. Zij gaven hierbij aan aantoonbare voortgang te verwachten op thema’s als basisondersteuning, doorzettingsmacht en leerrecht. 

In aanloop naar de evaluatie hebben de PO-Raad en VO-raad uitgebreid gesproken met haar leden over de knelpunten rondom passend onderwijs. De opbrengsten hiervan resulteerden in een aantal speerpunten om passend onderwijs op de korte termijn te verbeteren en een stip op de horizon: één nieuwe wet funderend onderwijs voor kinderopvang, (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Hierdoor krijgen kinderen altijd de beste vorm van onderwijs en zorg aangeboden krijgen binnen de school, passend bij hun ontwikkeling.

Links & downloads

Brief PO-Raad en VO-Raad voor AO Onderwijs en Zorg februari 2020
128.04 KB