Nieuws

Update - Slob ziet maatregelen voor onafhankelijk toezicht passend onderwijs als 'een goede inzet'

Minister Slob (Onderwijs) vindt de maatregelen van de PO-Raad en VO-raad voor onafhankelijk(er) toezicht bij samenwerkingsverbanden 'een goede inzet'. Wel wil hij nadere afspraken maken over het tijdspad waarbinnen resultaten moeten zijn behaald en over de wijze van monitoring. Dit staat in de Kamerbrief die de minister vorige week stuurde, voorafgaand aan het overleg met de Kamer over passend onderwijs op 31 januari 2019.

De PO-Raad en VO-raad hebben voor het Kamerdebat van aanstaande donderdag de Kamer geïnformeerd over de maatregelen die leden zelf hebben afgesproken in hun ledenvergaderingen, namelijk:

  1. We realiseren onafhankelijkheid in het toezicht op het samenwerkingsverband, in de vorm van minimaal één onafhankelijk lid. Dit lid kan er op toezien dat het maatschappelijk belang in het samenwerkingsverband gediend worden.

  2. We spreken onze leden aan bij onnodig hoge, niet-verantwoorde financiële reserves.

  3. We versterken de transparantie en horizontale verantwoording met een doorontwikkeling van het Dashboard Passend onderwijs. Er komt een publiek toegankelijke website.

  4. We gaan met onze achterban in gesprek over de weeffouten in de wet passend onderwijs en verbetermogelijkheden.

Lees hier de brief die de PO-Raad en VO-raad naar de Kamer stuurden met een uitwerking van deze punten. Ook boden de sectorraden de Kamer een ‘Kijkje in de keuken van samenwerkingsverbanden’, waarin drie bestuurders vertellen hoe zij werken aan passend onderwijs.  

Opnieuw groei in speciaal (basis)onderwijs

Verder schrijft minister Slob dat het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs afgelopen jaar opnieuw gegroeid zijn, ondanks de bevolkingskrimp. Hoe dit komt, laat hij dit voorjaar onderzoeken. Daarbij kijkt hij ook naar regionale verschillen. De PO-Raad heeft altijd gezegd dat verkleinen van het speciaal onderwijs geen doel op zich moet zijn. Het gaat erom voor leerlingen zo passend mogelijke ondersteuning te vinden, zo dichtbij huis als mogelijk. De PO-Raad denkt dat andere problemen (bijvoorbeeld het lerarentekort, wachtlijsten in de zorg, vereveningsopgave en de herverdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen) mede verklaren waarom inclusief onderwijs op dit moment nog amper van de grond komt.

Informatiepositie samenwerkingsverbanden

Daarnaast schrijft de minister in zijn brief dat hij een verkenning is gestart om te achterhalen hoe samenwerkingsverbanden zich beter kunnen verantwoorden over de besteding van de aan hen toegekende middelen: welke informatie hebben zij hiervoor precies nodig van de scholen en besturen? De PO-Raad werkt hier graag aan mee.

Maximum reserves samenwerkingsverbanden

In het Kamerdebat passend onderwijs kondigde minister Slob (Onderwijs) aan dat hij de reserves van samenwerkingsverbanden wil maximeren. Ook de PO-Raad vindt het belangrijk dat geld voor passend onderwijs bij de leerlingen terecht komt en werkt daarom een bandbreedte uit voor een maximum reserve. De recente groei van het speciaal onderwijs plaatst de minister in perspectief. ‘Regulier als het kan’, blijft het credo, maar speciaal onderwijs kan ook passend zijn. In de eerstvolgende voortgangsrapportage van juni zal blijken wat de onderliggende redenen zijn voor de groeicijfers. Meer zorgen maakt Slob zich om het aantal thuiszitters, daarover volgt komende maand een brief met cijfers en een bespreking in een algemeen overleg over onderwijs en zorg op 21 februari. Verder ziet de minister nog altijd geen heil in een landelijk niveau van basisondersteuning, een wens van SP en PvdA. Dit doet geen recht aan de verschillen tussen schoolpopulaties.

Verschillende partijen drongen er tot slot op aan om de officiële evaluatie van de wet passend onderwijs in 2020, te vervroegen. De minister zegde toe te kijken wat mogelijk is, maar zei ook: ‘Het debat over passend onderwijs is nooit klaar’. De PO-Raad gaat de komende maanden met haar achterban in gesprek over het systeem.