Nieuws

Vallen psychische klachten onder geoorloofd verzuim? en meer FAQ's over het verzuimregister

In het thuiszittersoverleg waar de PO-Raad onderdeel van uitmaakt, is geconstateerd dat het (opnieuw) melden van thuiszitters door scholen bij het verzuimregister nog niet optimaal loopt. DUO heeft op haar site de meest gestelde vragen verzameld en voorzien van antwoorden. Hieronder een greep uit de voor het primair onderwijs relevante vragen. 

Moet ongeoorloofd verzuim gemeld worden óp de dag dat sprake is van 16 uur verzuim binnen 4 weken? In alle gevallen geldt dat zodra 16 uur ongeoorloofd verzuim binnen 4 weken is geconstateerd, dit binnen 5 werkdagen gemeld moet worden.

Hoe registreren we leerlingen die thuis zitten, ingeschreven zijn en wachten op passend onderwijs? Als leerlingen moeten wachten op passend onderwijs en in die tijd verzuimen, dan is dat ongeoorloofd verzuim (behalve als de leerling ziek is en ook ziek gemeld staat: dat is geoorloofd verzuim). Als het langer dan 4 weken aaneengesloten is, is sprake van langdurig relatief verzuim. Oftewel: niet melden bij overig verzuim, maar bij wettelijk verzuim 16 uur en na 4 weken aaneengesloten bij LRV.

Hoe registreren we leerlingen met langdurig psychische klachten? Ziekteverzuim is geoorloofd verzuim en hoeft daarom wettelijk gezien niet gemeld te worden. Als er twijfels zijn over de aard van het verzuim, of als er lokale afspraken zijn gemaakt over het melden van langdurig ziekteverzuim bij leerplicht, dan kunt u melden in de categorie ‘overig verzuim’.

Hoe moeten we omgaan met de registratie van verzuim van leerlingen die met de noorderzon vertrokken zijn? Zolang de leerling staat ingeschreven op school, moet u verzuim melden. Zodra u de leerling uitschrijft, kan dat niet meer. Advies voor de school is om wet- en regelgeving in acht te nemen bij de uitschrijving (bijvoorbeeld artikel 8 van het Besluit bekostiging WPO). Ook kunt u over het moment van uitschrijven afspraken maken met de leerplichtambtenaar en (bij het voortgezet onderwijs) met de inspecteur van het onderwijs.

Moeten uren ook gespecificeerd worden bij herhaalmeldingen? Bij een herhaalmelding is er sprake van continu verzuim, dus uren hoeft u niet specificeren. In het geval van een herhaalmelding zijn alle lessen gemist. Een herhaalmelding gaat om maximaal 1 week en om minimaal 16 uren (mag ook meer uren zijn).

De accountant controleert bij geoorloofd verzuim of er bewijsstukken van bijvoorbeeld psychische problemen aanwezig zijn. Is dat privacy-technisch haalbaar? Een accountant hoort geen medische gegevens te krijgen of te vragen. Wel kan hij vragen of een schoolarts of onafhankelijke arts bevestigt of de leerling ziek is. De aard van de ziekte is voor de accountant niet van belang.

Waar registreren we schorsing? De leerplichtambtenaar wil dit wel graag ontvangen. Schorsing kunt u niet registreren via DUO, omdat het geen verzuim is en er geen wettelijk voo

Is het mogelijk de verantwoording via het Verzuimregister in plaats van de jaarlijkse leerplichtenquete te laten verlopen? Het is de bedoeling dat in de toekomst DUO een aantal gegevens voor de enquête centraal levert. De enquête zal voorlopig niet volledig kunnen vervallen.

Als school willen we het luxe verzuim graag vooraf melden: ouders delen de school mee dat ze toch gaan, wat er ook gebeurt. Mag dat? Nee, als een ouder dit zegt, hoeft hij het nog niet te doen. Bij een melding dient sprake te zijn van daadwerkelijk verzuim.

Meer veelgestelde vragen op duo.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten