Nieuws

Vrijwillige ouderbijdrage mag leerling schoolreisje niet onthouden

Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan extra activiteiten op school, zoals excursies en kerstvieringen, of hun ouders hiervoor nu wel een vrijwillige bijdrage hebben betaald of niet. De PO-Raad ondersteunt deze boodschap van de Stichting Leergeld Nederland. Die presenteerde maandag een pamflet om haar oproep kracht bij te zetten.

Door het hele land springen lokale stichtingen Leergeld bij als ouders een vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Volgens de landelijke organisatie gaan scholen divers om met deze bijdrage. Waar de ene school ouders die weinig te besteden hebben, wijzen op eventuele gemeentelijke regelingen of lokale Stichtingen leergeld, doen andere dat niet. Voor sommige ouders is niet duidelijk genoeg dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. Zij voelen zich onder druk gezet om de bijdrage toch te betalen, ook al kunnen ze dat niet. Ze vrezen dat hun kinderen anders niet mogen meedoen aan de extra activiteiten. Ook verschilt de hoogte van de bedragen.

Scholen zijn zich er niet altijd bewust van dat niet betalen geen onwil is, maar vaak een kwestie van onmacht, aldus de stichting. Het pamflet moet ‘directies, schoolbesturen en ouders’ hiervan bewust maken.

Wat de wet zegt

In Nederland betaalt de overheid het primair onderwijs voor leerlingen. Volgens de regels mag een school een bijdrage in de kosten vragen aan ouders, mits deze bijdrage vrijwillig is en ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. Scholen moeten die vrijwillige bijdrage vervolgens opnemen in de Schoolgids.

Ouders op hun beurt hoeven deze bijdrage niet te betalen als ze dat niet kunnen of willen. Het kan dan wel zijn dat hun kind niet kan meedoen aan de activiteit. Dit geldt alleen voor zaken die niet binnen het lesprogramma verplicht zijn. Gaat het bijvoorbeeld om tablets die nodig zijn in de les, dan moeten alle leerlingen hiervan gebruik kunnen maken, ongeacht of hun ouders hebben betaald.

De PO-Raad vindt dat de bestemming van de ouderbijdrage hierbij geen verschil zou moeten maken. Om ieder kind gelijke kansen te kunnen bieden, moet ook iedere leerling kunnen meedoen aan activiteiten als schoolreisjes en excursies. De PO-Raad laat dit ook weten in een reactie aan de NOS.

Tips

Meer weten over vrijwillige ouderbijdragen? In het pamflet staan ook tips voor scholen en directeuren hoe zij hier goed vorm aan kunnen geven en tips voor ouders van minimagezinnen hoe zij met deze bijdragen kunnen omgaan.

Een van de adviezen aan ouders luidt in gesprek te gaan met de leraar of schoolleiding en naar de mogelijkheid van een reductie of kwijtschelding te vragen. De PO-Raad onderschrijft deze werkwijze.