Nieuws

Wat hebben de verkiezingsprogramma’s het primair onderwijs te bieden?

De meeste politieke partijen hebben hun conceptverkiezingsprogramma in de afgelopen weken gepresenteerd. Wat zijn hun plannen voor wat betreft het primair onderwijs in Nederland de komende jaren? In deze analyse zijn de conceptprogramma’s vergeleken met de speerpunten van de PO-Raad. Volgende week is de behandeling van de begroting van OCW voor 2016, daar zullen de plannen uit de verschillende verkiezingsprogramma’s ook een belangrijke rol spelen.

Bestrijden van ongelijkheid

Alle partijen besteden aandacht aan het tegengaan van achterstanden en ongelijkheid. Daarbij richt men zich vooral op brede, meerjarige brugklassen en doorstroommogelijkheden op alle niveaus (stapelen). Maar ook is het beperken van de vroegselectie in het onderwijs een belangrijk thema. CDA, SP en Christenunie (CU) pleiten er voor dat het schooladvies van de leraar op de basisschool leidend is bij plaatsing in het voortgezet onderwijs. GroenLinks (GL) en PvdA willen dat wettelijk wordt vastgelegd dat kinderen een dubbel schooladvies kunnen krijgen. PvdA en VVD willen dat het hoogste advies leidend is in het geval dat schooladvies en eindtoets-score van elkaar verschillen.

Lerarenbeleid

In alle verkiezingsprogramma’s is aandacht voor de rol en de beloning van de leerkracht. VVD, PvdA, CDA en D66 hebben in hun programma’s opgenomen dat er meer geld moet komen voor salarissen van leraren. Dat er academisch opgeleide leraren moeten komen, staat in het programma van PvdA en CDA. Leraren moeten volgens de meeste partijen meer tijd en ruimte krijgen om lessen te geven en voor te bereiden. PvdA en D66 pleiten daarom specifiek voor maximaal 20 lesuren per week.

Weinig aandacht voor ICT in het onderwijs

Veel van de actiepunten van de PO-Raad zijn terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s. Wel is de PO-Raad teleurgesteld dat in de verschillende programma’s ICT, een randvoorwaarde voor goed onderwijs, maar zo’n beperkte rol speelt. Alleen CDA en CU pleiten voor goede digitale infrastructuur zodat alle scholen snel internet hebben. VVD, D66 en SP hebben aandacht voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van leerlingen.

Het jonge kind

Alleen VVD en CU zijn tegen een basisvoorziening voor alle kinderen vanaf 2 jaar, zij zien wel een meerwaarde in extra aanbod voor kinderen met een achterstand. PvdA, D66, CDA en GL willen deze brede basisvoorziening wel. PvdA, SP en D66 willen dat alle kinderen van 2 tot 4 jaar recht hebben minimaal 16 uur per week kinderopvang/VVE. SP wil een aantal dagdelen per week, niet duidelijk hoeveel. Bij GL wordt kinderopvang gratis, vanaf 6 maanden voor drie dagen per week. Al deze andere partijen zien hier een belangrijke meerwaarde voor het bestrijden van achterstanden, maar niet duidelijk is of zij ook extra aanbod willen bekostigen voor kinderen met een achterstand.

Overige punten

Verder vallen de volgende punten uit de verkiezingsprogramma’s van de partijen op:

  • Op het punt ‘alle Islamitische scholen sluiten’ na, besteedt de PVV geen aandacht aan onderwijs in haar programma.
  • Artikel 23: D66 en 50Plus pleiten voor een discussie over Artikel23. CDA en CU staan pal voor de vrijheid van onderwijs. CU wil dat alle scholen bijzonder worden.
  • Bewegingsonderwijs: SP wil een derde uur bewegingsonderwijs in het PO, D66 noemt een derde uur in het kader van de bredeschoolontwikkeling. VVD en SP willen dat bewegingsonderwijs alleen door vakdocenten wordt gegeven. 50Plus pleit voor minimaal vijf uur gym per week voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.
  • Passend onderwijs: PvdA wil dat ouders zelf kunnen bepalen op welke school hun kind passend onderwijs krijgt. CU wil geen financiële verevening binnen passend onderwijs van de regio naar de randstad. GL wil dat leerplichtambtenaren doorzettingsmacht krijgen om kinderen met een beperking op scholen te plaatsen.

Actiepunten PO-Raad

In de aanloop naar de presentatie van de onderwijsbegroting van het huidige kabinet en de verkiezingsprogramma’s van de partijen sprak de PO-Raad met de diverse politieke partijen. Zij heeft in deze gesprekken onder meer de volgende actiepunten naar voren gebracht. Met dit programma verwacht de sectororganisatie voor het primair onderwijs goed en toekomstgericht primair onderwijs voor ieder kind te kunnen bewerkstelligen.

Downloads

299.83 kB
PDF, 639.96 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten