Nieuws

21 t/m 25 september: Week tegen pesten

Van 21 tot en met 25 september vindt de ‘Week tegen pesten’ plaats, met als thema dit jaar #Durfjijhetaan. Deze week is een goede gelegenheid om binnen de school extra aandacht te vragen voor het probleem van pesten en in de klassen het gesprek aan te gaan over pesten en een goede omgang met elkaar.

U kunt hier als school bijvoorbeeld aandacht aan besteden door een gastles of groepsdiscussie over pesten te organiseren, of zelf een theaterstuk over dit thema te maken. Op de website weektegenpesten.com van de Stichting School en Veiligheid vindt u diverse suggesties voor de invulling van deze week.

De PO-Raad vindt het goed dat er met deze week jaarlijks aan het begin van het schooljaar specifiek aandacht voor pesten is, omdat dat het moment is waarop groepsvorming van leerlingen plaatsvindt en het dan zaak is duidelijke omgangsregels met elkaar af te spreken en de toon te zetten voor de rest van het jaar. De Week tegen pesten kan scholen helpen een veilige, positieve (leer)omgeving te creëren waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn en zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

Onderzoek CBS naar cyberpesten

Recent verscheen een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over cyberpesten. Hierin wordt geconcludeerd dat ondanks de toegenomen aandacht voor pesten op internet het cyberpesten onder jongeren niet afneemt.

Van de vijftien- tot achttienjarigen zegt ruim 11 procent dat ze in 2014 met cyberpesten te maken hebben gehad. Deze cijfers zijn ongeveer gelijk aan de cijfers van 2012 en 2013.

Dit onderzoek onderstreept dat (cyber)pesten een belangrijk aandachtspunt blijft voor scholen bij het werken aan een sociaal veilige omgeving. Om scholen hier waar nodig bij te ondersteunen, hebben de PO-Raad en VO-raad vorig jaar het actieplan ‘Sociale veiligheid op school’ opgesteld. Hier wordt momenteel samen met de Stichting School en Veiligheid uitvoering aan gegeven. Voor meer informatie over en ondersteuning bij sociale veiligheid kunnen scholen terecht op de themapagina van deze website of op de website van de Stichting School en Veiligheid.

Pesten op televisie

NTR’s televisieprogramma Het Klokhuis besteedt in de Week tegen pesten in diverse afleveringen aandacht aan het thema. Op het programma staan vijf uitzendingen waarin onder meer cyberpesten wordt besproken, wat een school kan doen, hoe apen pesten, en hoe de kindertelefoon werkt.