Nieuws

Een nieuwe meldcode kindermishandeling, wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals binnen onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie werken met een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling. Want er wordt nog altijd te weinig ingegrepen en té vaak worden signalen van kindermishandeling gemist. 

De meldcode helpt professionals bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De code bestaat uit de volgende 5 stappen:

Stap 1:   In kaart brengen van signalen
Stap 2:   Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis
Stap 3:   Gesprek met de betrokkene(n)
Stap 4:   Wegen (per 1 januari 2019: a.d.h.v. afwegingskader)
Stap 5:   Beslissen: melden bij Veilig Thuis en/of zelf hulp verlenen

Afwegingskader

Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals binnen de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie verplicht te werken met het afwegingskader in stap 4 van de meldcode. Daarin staat beschreven welke situaties de veiligheid van kinderen zodanig bedreigen dat melding bij Veilig Thuis altijd noodzakelijk is. Het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt dankzij dit afwegingskader minder vrijblijvend. Deze animatie geeft meer duidelijkheid over het afwegingskader in de meldcode.

Iedere beroepsgroep zijn eigen afwegingskader

Iedere beroepsgroep moet een eigen afwegingskader aan de meldcode toevoegen. Namens het onderwijs is een werkgroep met vertegenwoordigers van CNV, AOb, NVS-NVL en LBBO hiermee aan de slag. Het afwegingskader voor onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen is vóór 1 juli 2018 gereed en zal onder andere via deze website worden gecommuniceerd. In de tweede helft van 2018 kunnen de professionals ervaring op doen met het werken met de vernieuwde meldcode. Ook komt er aandacht voor deskundigheidsbevordering en scholing.

Aandachtsfunctionaris

Het kabinet verwacht van scholen dat zij een aandachtsfunctionaris kindermishandeling aanwijzen. Deze persoon is binnen de organisatie verantwoordelijk om kennis actueel te houden en geeft uitvoering aan stap 2 van de meldcode: hij of zij is degene met wie collega's dienen te overleggen over hun zorgen om een kind.

Gisteren in het algemeen overleg in de Tweede Kamer bleken er vragen te zijn over het minder vrijblijvende karakter van de nieuwe meldcode en hoe de minister er voor kan zorgen dat het een code blijft en geen plicht. Daarop benadrukte minister De Jonge (Volksgezondheid) dat er in de nieuwe meldcode nog steeds ruimte blijft voor het eigen professioneel handelen: ,,De professional maakt de afweging: kan ik zelf veiligheid bieden of actie ondernemen of moet ik toch gaan melden?"

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad werkt samen met de AVS, BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Ouders & Onderwijs, Sociaal Werk Nederland en VO-raad in de Beweging tegen Kindermishandeling. Deze beweging heeft als doel om de signalering en de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Zo denkt de Beweging ook mee met de totstandkoming van de nieuwe meldcode.

In Nederland worden jaarlijks zo’n 119.000 kinderen thuis mishandeld of verwaarloosd. Dat is in iedere schoolklas gemiddeld één kind.

Meer informatie over de Beweging tegen Kindermishandeling
Hermien Jacobs, projectleider Onderwijs, 06-23700004

Meer informatie over het afwegingskader in de meldcode
Martenjan Poortinga, projectleider Onderwijs, m.j.poortinga@planet.nl