Kindermishandeling en huiselijk geweld

Eén op de twintig kinderen wordt thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Scholen en hun besturen kunnen ervoor zorgen dat kindermishandeling beter en eerder in beeld komt.

Vermoedens van kindermishandeling kun je melden bij Veilig Thuis. Maar - om verschillende redenen - melden maar weinig scholen hun zorgen. Daardoor blijft tijdige hulp voor deze kinderen uit. De PO-Raad wil dat kindermishandeling beter en eerder in beeld komt zodat er sneller actie wordt ondernomen. Want alleen als kinderen zich veilig voelen, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

Alleen als signalen en/of vermoedens structureel worden gemeld, kan Veilig Thuis haar functie als radar waarmaken. Scholen zijn een belangrijke schakel in die keten.

Kinderen op school

Vermoedens van kindermishandeling: de verbeterde meldcode

De Wet meldcode is in 2019 uitgebreid, sindsdien spreken we van de verbeterde meldcode. Scholen zijn wettelijk verplicht om deze meldcode te hanteren. De meldcode helpt scholen bij het melden van (signalen van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling en bestaat uit 5 stappen:

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen
 • Stap 2: Overleggen met collega en/of (anoniem) raadplegen van Veilig Thuis
 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n)
 • Stap 4: Wegen a.d.h.v. vijf afwegingsvragen
 • Stap 5: Beslissen: melden bij Veilig Thuis en/of zelf hulp verlenen

De vragen en beslissingen van stap 4 en 5 worden gespecificeerd in dit afwegingskader. Hierin staan ook concrete situaties beschreven waarin je verplicht bent om direct een melding bij Veilig Thuis te maken.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld: zo werkt het

Externe video URL

Wat verwachten we van scholen en schoolbesturen?

Hoe werkt de meldcode in de (onderwijs)praktijk? Daarvoor ontwikkelde de PO-Raad - samen met VO-raad en AVS - het Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld en een infographic. Daarin staan:

 • Richtlijnen en afspraken waar een school minimaal aan moet voldoen;
 • Concrete taken en verantwoordelijkheden van de schoolbestuurder, de schoolleider, ander onderwijspersoneel en de aandachtsfunctionaris;
 • Uitleg over de ketensamenwerking rondom kindermishandeling en huiselijk geweld.

Een gezamenlijk halt tegen kindermishandeling

Alle professionals in onze sector moeten samenwerken in het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. De PO-Raad blijft zich hiervoor inzetten. In het overheidsprogramma Geweld hoort nergens thuis staat het netwerk van ketenpartners centraal. Op deze website kun je veel informatie krijgen over onderzoek, monitoring en tools. Informatie over het meldpunt krijg je op www.veiligthuis.nl.

Aan de slag met de meldcode?

Gebruik dan de Toolkit kindermishandeling en huiselijk geweld op de website van de Rijksoverheid. Daarnaast heeft Ingrado een toolkit ontwikkeld voor onderwijsprofessionals. In deze toolkit vind je richtlijnen en afspraken waar een school minimaal aan zou moeten voldoen. Ook vertellen onderwijsprofessionals over hun ervaringen in de praktijk. 

  Vragen of contact

  Neem contact op met onze beleidsadviseur sociale veiligheid Sarah Abbou.