Nieuws

Minister wil traditionele rolpatronen doorbreken

Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) wil een einde maken aan de vanzelfsprekendheid in Nederland dat de man verantwoordelijk is voor het inkomen en de vrouw voor de zorg van kinderen. ‘Zeker bij de jongere generatie’, schrijft ze in een vandaag verschenen nota. Bijna driekwart van alle werkende vrouwen in Nederland heeft een deeltijdbaan, tegen een vijfde van de werkende mannen.

De brief gaat in op de toenemende verontwaardiging in de maatschappij over ongelijke behandeling, of het nu gaat om de loonkloof tussen mannen en vrouwen, het feit dat veel jonge vrouwen in deeltijd werken terwijl ze dat lang niet altijd willen, het nog altijd teleurstellende aantal vrouwen in de top, de vele #MeToo ervaringen, of de geweldsincidenten tegen lhbti-personen.

Arbeidsmarktdiscriminatie

Vóór het zomerreces zal staatssecretaris Van Ark de Kamer informeren over het vervolg op het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie. In 2019 maakt het kabinet de balans op in hoeverre het wettelijk streefcijfer van dertig procent vrouwen in de top is behaald. Het kabinet ‘is bereid dan met stevige maatregelen te komen’, waarmee het waarschijnlijk op een quotum doelt. Hiervoor werd veelvuldig gepleit tijdens de bijeenkomst die de PO-Raad eerder deze maand organiseerde in het kader van Internationale Vrouwendag.

Ook maakt de minister een punt van vrouwen die uit vrije wil in kleine deeltijdbanen werken. ‘Wie weinig werkt, verdient minder en heeft ook minder mogelijkheden om zich professioneel te ontwikkelen en hogerop te komen. Kleine deeltijdbanen houden een ongelijke verdeling in stand van betaalde arbeid en van onbetaalde zorg tussen mannen en vrouwen.’

Hoe zit het in het primair onderwijs?

In het primair onderwijs gaat het om een klein percentage dat minder dan drie dagen werkt. Zestien procent van de leraren werkt minder dan 0,5 fte (deze mensen geven samen 8,7% van de lessen). Uit onderzoek van de Inspectie in 2013 bleek slechts een klein verband te bestaan tussen parttime werken en de kwaliteit van de betreffende leraar. Desalniettemin vindt de PO-Raad het een goede zaak dat het kabinet méér werken fiscaal gaat stimuleren: voor de arbeidsmarktpositie van vrouwen, maar ook met het oog op het lerarentekort. Maar de kwaliteit van het onderwijs staat wat betreft de PO-Raad altijd voorop.

Vijf dagen kraamverlof voor partners

Ook kondigt de minister aan dat met ingang van 1 juli 2020 partners vijf dagen betaald kraamverlof krijgen. Tevens krijgen zij recht op vijf weken aanvullend kraamverlof tegen een uitkering van 70 procent van hun salaris. Hiermee hoopt de minister ook op de lange duur een gelijkere verdeling van zorgtaken te bevorderen.

Curriculum

Op het gebied van sociale acceptatie en veiligheid van lhtbi-personen wijst de minister erop dat in het Regeerakkoord is opgenomen dat een aantal kerndoelen wordt aangescherpt, waaronder het onderdeel seksualiteit en seksuele diversiteit. Seksuele weerbaarheid wordt hierin meegenomen. Momenteel werken ontwikkelteams van leraren (PO en VO) in het traject Curriculum.nu aan bouwstenen die moeten leiden tot een aanscherping van de kerndoelen. Dit zal naar verwachting eind 2019 klaar zijn.

Het onderwerp wordt ook opgenomen in de kennisbasis van de pabo’s.