Nieuws

Onderwijs presenteert haar afwegingskader bij meldcode kindermishandeling

Een kleine selectie onderwijsvertegenwoordigers heeft vandaag namens de beroepsgroep een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangeboden aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Ook de PO-Raad heeft meegewerkt aan dit document, waarmee professionals beter kunnen inschatten of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis.

Werken met de verbeterde meldcode en het bijbehorende afwegingskader is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Het doel van de verbeterde meldcode ‘huiselijk geweld’ is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis. Minister Hugo de Jonge (VWS): ,,We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.”

Aanbieding afwegingskader door o.a. Martenjan Poortinga, projectleider namens de beroepsgroep onderwijs

Voorbereiden op nieuwe werkwijze

Tot 1 januari 2019 kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun meldcode en de kennis over en het gebruik van de meldcode te bevorderen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de aandachtsfunctionaris kindermishandeling. 

Zie voor meer informatie over de meldcode en de afwegingskader de informatiepagina op Rijksoverheid.nl  

Beweging tegen kindermishandeling

De PO-Raad wil samen met een aantal andere landelijke organisaties dat kindermishandeling beter en eerder in beeld komt, zodat er snel actie ondernomen kan worden. Een belangrijk doel van de Beweging tegen kindermishandeling is zorgen dat de verbeterde meldcode gaat leven bij professionals op de werkvloer, zodat huiselijk geweld en kindermishandeling minder vaak gemist worden. 

Downloads

4.15 MB