Nieuws

Onderwijsinspectie rapporteert over incidenten op school

Diverse media berichten over een stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen. Aanleiding is de berichtgeving vanuit de Onderwijsinspectie over het aantal nieuwe meldingen bij vertrouwensinspecteurs. In totaal gaat het om 112 meldingen van seksueel misbruik in het schooljaar 2014/2015. Binnen het primair onderwijs zijn er 36 incidenten gemeld, ten opzichte van 32 meldingen in het schooljaar 2013/2014.

De Onderwijsinspectie vindt de stijging zorgelijk en benadrukt dat scholen ervoor moeten zorgen dat leerlingen zich veilig kunnen voelen. De PO-Raad onderstreept dit. Een sociaal-veilige omgeving is voor leerlingen van wezenlijk belang om zich goed te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen bij het verbeteren van sociale veiligheid op hun scholen. Zo heeft ze samen met de VO-raad het Actieplan Sociale veiligheid opgesteld.

Uit de cijfers van de inspectie blijkt verder dat er in het schooljaar 2014/2015 minder incidenten zijn gemeld op het gebied van seksuele intimidatie, psychisch- en fysiek geweld binnen het primair onderwijs. Opvallend is wel de stijging in het aantal meldingen van discriminatie (28) en ook radicalisering (3) vertoond een lichte stijging. 

De Staat van het Onderwijs 2014-2015

Volgende week publiceert de Inspectie van het Onderwijs hun jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs met meer gegevens. Er zijn nu al enkele cijfers beschikbaar.

Wet sociale veiligheid

Vanuit de wet Sociale veiligheid zijn er verplichtingen voor scholen. Zo zijn schoolbesturen sinds 1 augustus 2015 verplicht tot:

  1. het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
  2. het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;
  3. de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

De vertrouwensinspecteur

Problemen in of rond de school op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld en discriminatie en radicalisering kunnen worden gemeld aan de vertrouwensinspecteur van de inspectie. De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert zo nodig. Ook kan de vertrouwensinspecteur adviseren in het traject van het indienen van een formele klacht of een aangifte. De vertrouwensinspecteur zelf is wettelijk vrijgesteld van het doen van aangifte. In het geval van vermoeden van seksueel misbruik door een met taken belaste persoon zijn besturen verplicht om met de vertrouwensinspecteur te overleggen. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

Meer informatie over dit thema op PO-Raad Congres 2016

Meer weten over sociale veiligheid in het primair onderwijs? Op ons congres 'Kennis voor morgen' wordt er een workshop gegeven over dit thema: 'Kindermishandeling en seksueel misbruik; niets doen is geen optie'. 

Niko Persoon, lid van de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik, zal samen met de politie, de coördinator VNG/VWS aanscherping Meldcode en de Jongerentaskforce aan de hand van praktijkvoorbeelden ingaan op de verantwoordelijkheid van scholen als het gaat om het signaleren en melden van kindermishandeling.

Bekijk het congresprogramma op de www.poraadcongres.nl