Nieuws

Steeds groter deel meldingen seksueel misbruik op scholen gaat over medewerkers

Meldingen over seksueel misbruik en seksuele intimidatie op scholen gaan relatief gezien steeds vaker over gedrag van medewerkers. Daarnaast nemen fysiek geweld en discriminatie bij leerlingen onder de 13 toe. Dit zijn enkele conclusies uit de jaarlijkse publicatie van de Inspectie van het Onderwijs over meldingen die worden gedaan bij vertrouwensinspecteurs. De PO-Raad vindt de cijfers zorgelijk en meent dat dit om actie vraagt. 

In het schooljaar 2020/2021 ontvingen de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1296 meldingen uit het onderwijs (van po tot ho). 543 meldingen gingen over psychisch geweld, 379 over fysiek geweld, 171 over seksuele intimidatie en 91 meldingen over seksueel misbruik. Het aantal meldingen over discriminatie en radicalisering is respectievelijk 63 en 11 meldingen. 
Het aantal meldingen is lager dan eerdere jaren. Doordat in dit jaar de scholen voor langere periode gesloten waren wegens corona, is een kwantitatieve vergelijking met voorgaande jaren niet goed mogelijk.

Veilig schoolklimaat van groot belang

De PO-Raad vindt de cijfers van de vertrouwensinspectie zorgelijk. De toename van het deel meldingen over seksueel misbruik door een met taken belast persoon en de toename van meldingen over fysiek geweld en discriminatie bij leerlingen in het PO vragen om actie. 
Hierbij zijn vertrouwenspersonen in het onderwijs van groot belang. Evenals het investeren in een goed schoolklimaat, waarin iedereen zich veilig voelt om melding te maken van een onveilige situatie. Stichting School & Veiligheid kan besturen en scholen hierbij ondersteunen.

Samen met andere onderwijsorganisaties, zoals de VO-raad, MBO Raad, Stichting School & Veiligheid, inspectie en OCW bereidt de PO-Raad een gezamenlijke aanpak voor. In deze aanpak worden verschillende beleidsoplossingen verkend. Te denken valt aan een mogelijke Code Sociale Veiligheid, vergewisplicht, periodieke of continue VOG screening en meer aandacht voor professionalisering. 


Meldingen seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het po

In het primair onderwijs is in circa 68 procent van het aantal meldingen seksueel misbruik de betrokkene een met taken belast persoon. Dit is een toename van zo’n 4 procentpunt ten opzichte van schooljaar 2019-2020. In de categorie seksuele intimidatie is het aandeel meldingen in het PO waarbij de beklaagde een met taken belast persoon is met 13% gedaald ten opzichte van 2019-2020. 

Meldingen fysiek geweld en discriminatie bij leerlingen jonger dan 13 jaar

Het hoge aantal meldingen fysiek geweld en discriminatie, door leerlingen onder de 13 jaar uit het primair onderwijs valt op. In 68 procent van de meldingen gaat het om deze leeftijdscategorie. Deze ontwikkeling was vorig schooljaar ook te zien. 
 

Meldplicht en vertrouwensinspecteurs 
Als een bestuur een mogelijk vermoeden heeft van seksueel misbruik door een met taken belaste persoon jegens een minderjarige leerling of student, moet het contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Als er uit het overleg blijkt dat er sprake is van een redelijk vermoeden, draagt de vertrouwensinspecteur het bestuur op aangifte te doen. De inspectie zal deze regels de komende tijd extra onder de aandacht brengen.
Meer over de vertrouwensinspecteur, en de meld-, overleg- en aangifteplicht lees je op de pagina over de vertrouwensinspecteurs

 
intern overleg