Nieuws

Taskforce wil kindermishandeling eerder opsporen

Te veel mishandelde kinderen komen niet in het vizier van Veilig Thuis, het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Scholen die vermoeden dat een kind wordt misbruikt, moeten worden verplicht dit te melden, vindt de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik daarom.

Pleidooi Taskforce

Scholen zijn op dit moment verplicht een eigen meldcode 'Huiselijk geweld en kindermishandeling'  te hebben, die zij moeten gebruiken bij vermoedens van mishandeling. In deze meldcode (gebaseerd op de wettelijke vijf-stappen-meldcode) staat onder andere beschreven wie binnen de organisatie wanneer wat en op welke wijze doet. De Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik wil deze meldcode in stap vijf uitbreiden met de invoering van een meldplicht. Wanneer kindermishandeling niet kan worden uitgesloten, zouden scholen dan altijd melding moeten doen bij Veilig Thuis.

Daarnaast pleit de Taskforce ervoor de gegevens van het kind te registreren als burgers advies vragen aan Veilig Thuis. Dit biedt Veilig Thuis de mogelijkheid adviesvragen van verschillende burgers over hetzelfde kind aan elkaar te koppelen en indien noodzakelijk in te grijpen. Iets wat in de huidige situatie niet mogelijk is.

Niko Persoon, onderwijsbestuurder in Zaandam en vanuit het onderwijs lid van de Taskforce, laat in een reactie weten vooral in het tweede advies een meerwaarde voor het onderwijs te zien. ,,Leraren kunnen in een vroege fase al vermoedens hebben van kindermishandeling, zij kunnen dit tijdig in het adviesoverleg met Veilig Thuis bespreken. Als de gegevens van deze kinderen vervolgens worden opgeslagen, kan bij een volgend signaal door een burger of een andere betrokkene direct actie worden ondernomen.’’

Standpunt PO-Raad

De PO-Raad omarmt het advies van de Taskforce om een nog tijdiger signalering van kindermishandeling mogelijk te maken. Ieder kind dat zich in een onveilige omgeving begeeft, is er één teveel. De PO-Raad werkt daarom graag mee aan initiatieven die kunnen bijdragen aan het terugdringen van kindermishandeling. Wel heeft de sectororganisatie voor primair onderwijs zorgen over de juridische consequenties van de meldplicht voor docenten en de gevolgen die het heeft voor privacy en veiligheid. Om tot een beter beeld hiervan te komen, wil zij het advies van de Taskforce graag nader bestuderen en bespreken.