Juridische Helpdesk Cao primair onderwijs

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Cao primair onderwijs

 • Wat zijn de mogelijkheden van en consequenties bij vrijwillig ontslag?

  Beëindigingovereenkomsten/vaststellingsovereenkomsten met wederzijds goedvinden (eventueel met vergoeding), waarbij werkgever en werknemer dus met het ontslag hebben ingestemd, vormen voor de gewone WW en de (bovenwettelijke) WOPO-uitkering geen probleem. Een werknemer wiens contract op deze manier wordt beëindigd, heeft daarmee gewoon recht op een uitkering. Voorwaarde daarbij is wel dat uit de overeenkomst duidelijk blijkt dat het initiatief tot de beëindiging van de werkgever komt. Ook moet voor het bepalen van de datum waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, rekening zijn gehouden met de geldende opzegtermijn. 

  Het Participatiefonds kent ook regels m.b.t. de beëindigingovereenkomst. Zie daarvoor het Reglement van het PF

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wat is er in de CAO PO geregeld met betrekking tot duurzame inzetbaarheid bij startende leraren?

  Voor startende leraren geldt dat zij, naast de 40 uur duurzame inzetbaarheid als bepaald in artikel 8A.3, een bijzonder duurzaamheidsbudget toegekend krijgen van 40 uur per jaar.

  Deze uren kunnen worden ingezet voor het verlichten van de werkdruk voor startende leraren. De uren worden in overleg tussen werkgever en werknemer ingezet. 

  Onder startende leraren vallen de leraren die ingeschaald zijn in schaal L10-1/ 11-1 en L12-1 tot en met L10-3/L11-3/L12-3

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Een werknemer met een AOW-gerechtigde leeftijd wordt ziek, tot wanneer geldt dan de loondoorbetalingsverplichting?

  Artikel 4 lid 2 van de ZAPO meldt dat de loondoorbetaling van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt 13 weken na de eerste ziektedag eindigt. De werknemer heeft deze 13 weken recht op 100% van het salaris. De CAO PO sluit hier aan bij de wettelijke regeling. Meer informatie over dit onderwerp leest u op de website van Rijksoverheid

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wanneer een medewerker het basisbudget duurzame inzetbaarheid op wenst te nemen voor verlof, moeten dan eerst de uren in het bijzonder budget opgenomen zijn?

  Een medewerker die het basisbudget van 40 uren (artikel 8A.3 CAO PO), in wenst te zetten voor verlof, dan dient eerst het bijzonder budget van 130 uren (artikel 8A.6 CAO PO), op te nemen. Dit is te vinden in artikel 8A.6 lid 4 CAO PO.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Waar kan ik meer informatie vinden over goede arbeidsomstandigheden in het primair onderwijs?

  Voor meer informatie over goede en veilige arbeidsomstandigheden, de Arbocatalogus, of Arbomeester, kunt u terecht op de website van de Arbeidscatalogus PO en de website van het Vervangingsfonds

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Heeft een vrouwelijke werknemer recht op compensatie als de zomervakantie samenvalt met haar zwangerschaps- en/of bevallingsverlof?

  De introductie van de 40-urige werkweek heeft gevolgen voor de manier waarop wordt omgegaan met verlof uit de Wet arbeid en zorg (zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof). Deze verlofvormen kunnen wettelijk niet samenvallen met vakantieverlof. Dat betekent dat als deze verlofvormen samenvallen met gepland vakantieverlof, het vakantieverlof op een later moment – in overleg met de werkgever – alsnog kan worden genoten. De compensatieregeling zoals beschreven in artikel 8.2 lid 6 en 8B.1 lid 3 van de CAO PO vervalt hiermee.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof moeten worden gecompenseerd als ze samenvallen met vakantieverlof. Geldt dit ook voor andere verlofvormen?

  Ja, dit geldt bijvoorbeeld ook voor ouderschapsverlof en adoptie- en pleegverlof.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof moet gecompenseerd worden als dat samenvalt met de vakantie. Geldt dat alleen voor de zomervakantie, of voor alle vakanties?

  Artikel 3:4 van de Wet arbeid en zorg stelt dat zwangerschaps- en bevallingsverlof niet kan worden aangemerkt als vakantie. Als een medewerker zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet tijdens een vakantie, kan zij niet ook nog vakantieverlof genieten. Het vakantieverlof wordt dus niet afgeschreven, maar kan op een later moment nog worden genoten. Dit geldt voor alle vakanties (voor personeel), niet alleen voor de zomervakantie. Als het vakantieverlof later mag worden genoten, gelden daarvoor de gewone regels uit de cao voor primair onderwijs over vakantieverlof: vakantieverlof wordt genoten in de schoolvakanties, als dat niet lukt worden in overleg andere afspraken gemaakt over de opname van het verlof.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Als een medewerker bevallingsverlof gespreid opneemt tijdens een vakantie, moet die vakantie dan ook gecompenseerd worden?

  Als een medewerker bevallingsverlof geniet, kan zij niet tegelijkertijd vakantie opnemen. Maak daarom goede afspraken met de medewerker. Zo kan bijvoorbeeld het bevallingsverlof op een ander moment worden opgenomen of kan er voor worden gekozen vakantieverlof later te genieten.  

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Hoe lang mag een medewerker het gespreid bevallingsverlof opnemen?

  Een medewerker mag dit verlof gedurende 30 weken opnemen, in overleg met de werkgever. De termijn van 30 weken vangt aan op de dag nadat het bevallingsverlof is opgedeeld. Deze regel geldt ten aanzien van het bevallingsverlof, niet ten aanzien van uitgesteld vakantieverlof.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

Pagina's