Helpdesk HRM

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen HRM

 • Ons schoolbestuur heeft in totaal honderdtwintig medewerkers in dienst, maar geen enkele school telt meer dan 25 medewerkers. Zijn wij verplicht om een risico-inventarisatie-en evaluatie-toets (RI&E-toets) uit te voeren?

  Allereerst is het belangrijk om te weten hoeveel werknemers exact in dienst zijn. Het gaat hierbij om het aantal arbeidsovereenkomsten, en niet om het aantal fte’s. Ook stagiaires worden hierbij meegeteld.

  Vervolgens kijken we naar het soort organisatie waarvan sprake is. Mogen de afzonderlijke scholen van één bestuur ieder zelf beslissingen nemen over investeringen en/of hebben de afzonderlijke scholen een eigen budget voor Arbo en eigen mogelijkheden om op arbeidsomstandigheden te sturen, dan wordt gekeken naar het aantal werknemers per vestiging.

  Worden beslissingen over investeringen en Arbo door het bestuur genomen, dan telt men het aantal werknemers van de totale organisatie. Onze inschatting is dat voor uw organisatie dit laatste scenario van toepassing is. In dat geval telt uw organisatie dus meer dan 25 werknemers en is een RI&E-toets verplicht.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp HRM.

 • Wat mag een werkgever vragen aan een zieke werknemer?

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde onlangs de beleidsregels ‘De zieke werknemer’. De beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken. Bekijk dit document hier.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp HRM.

 • Welke looncomponenten moeten worden meegenomen bij de bepaling van een transitievergoeding?

  De regels voor de vergoeding zijn vastgelegd in het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (Staatsblad 2014, 538). Op grond van de bepalingen en de nota van toelichting worden de volgende componenten in ieder geval meegerekend bij de bepaling van de transitievergoeding: het salaris, de vakantieuitkering en de structurele eindejaarsuitkering. Indien van toepassing voor de betreffende werknemer komen daar nog bij:

  • de uitlooptoeslag;
  • de bindingstoelage;
  • schaaluitloopbedrag;
  • nominale uitkering (dag van de leraar);
  • toelage directeuren;
  • inkomenstoelage;
  • uitkering levensloop;

  • eindejaarsuitkering OOP.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp HRM.

 • Zijn er financiële sancties van OCW te verwachten wanneer je als schoolbestuur de doelstelling van de functiemix niet haalt?

  De middelen voor de functiemix zijn opgenomen in de lumpsumbekostiging van het schoolbestuur. Hoewel op sectorniveau de doelstellingen niet in zijn geheel zijn gehaald, worden de middelen niet teruggevorderd.

  In de CAO PO blijven de doelstellingen wel staan. Dit betekent dat een schoolbestuur zich wel moet inspannen om de doelstellingen te behalen. Zie ook dit artikel over de functiemix en personeelsbeleid

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken en Werkgeverszaken of het onderwerp HRM.

 • Kan ik als bestuurder een directeur aanstellen die geen onderwijsbevoegdheid heeft voor het PO?

  Ja, dat is mogelijk. In artikel 32 WPO is opgenomen dat een directeur die niet wordt belast met lesgevende taken in het bezit moet zijn van een hbo- of een wo-getuigschrift. Zodra er wel sprake is van lesgevende taken binnen het directeurschap moet men in het bezit zijn van een pabo-diploma.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of de onderwerpen HRM en Opleiden en ontwikkelen schoolleiders.

 • Een medewerker heeft een officiële waarschuwing van ons ontvangen i.v.m. werkweigeringen en maakt daar bezwaar tegen. Is een officiële waarschuwing een disciplinaire maatregel en moet ik in mijn reactie de werknemer wijzen op haar beroepsrecht?

  Een officiële waarschuwing heeft (nu nog) geen formele gevolgen en is geen disciplinaire maatregel in de zin van de CAO PO. Wel speelt het een rol in de ‘dossieropbouw’ die later van belang is als er wél een disciplinaire maatregel of zelfs een ontslag/ontbinding volgt.

  Er hoeft dan ook geen formele beroepsclausule onder. Het bezwaar van de betrokkene kan hij/zij schriftelijk vastleggen, dat wordt dan ook opgenomen in het dossier.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp HRM.

 • Welke rol hebben de middelen voor passend onderwijs bij het berekenen van de ontslagruimte van schoolbesturen in het reguliere basisonderwijs?

  De ontslagruimte werd in het verleden bepaald door het verschil in Rijksbekostiging gedurende twee jaren. Over het algemeen geldt dat hoe meer de bekostiging stijgt, hoe kleiner de ontslagruimte wordt. De middelen voor passend onderwijs, die via de samenwerkingsbestanden bij schoolbesturen terechtkomen, hebben hier niet per definitie invloed op, zo blijkt uit een reactie van het Participatiefonds.

  Een werkgever mag een dienstverband van een werknemer beëindigen wanneer er in zijn ogen zogenoemde ‘kwalitatieve fricties’ ontstaan en de werkgever anders geen goed onderwijs meer kan verzorgen. Dergelijke fricties kunnen ook ontstaan ondanks het geld voor passend onderwijs dat via het samenwerkingsverband naar de schoolbesturen toekomt. Dat geld is namelijk bedoeld voor begeleiding van leerlingen in het kader van passend onderwijs en kan niet zomaar worden uitgegeven aan het behoud van een willekeurige werknemer.

  Een schoolbestuur die in zo’n situatie komt en een werknemer gaat ontslaan, kan een vergoedingsverzoek bij het Participatiefonds indienen. Er moet dan wel altijd overleg met de vakbonden worden gevoerd (volgens het vigerende overlegprotocol).

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Financiën, Passend onderwijs en Werkgeverszaken of de onderwerpen Bekostiging, HRM en Passend Onderwijs.

 • Zijn wij als bestuur verplicht om een verzoek voor betaald ouderschapsverlof te honoreren?

  Ja, betaald ouderschapsverlof is een recht van de werknemer. Alleen als u daarvoor gegronde redenen heeft en uw werknemer daarmee instemt, kan het verlof op een andere periode dan gevraagd plaatsvinden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of de onderwerpen Cao primair onderwijs en HRM.

 • Kun je ouderschapsverlof opschorten bij ziekte of zwangerschaps-en bevallingsverlof als het ouderschapsverlof al loopt?

  Ja, dat is verplicht op grond van artikel 8.19 lid 9 CAO PO. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of de onderwerpen Cao primair onderwijs en HRM.

 • Hoe wordt bij ouderschapsverlof de inhouding op het salaris geregeld?

  Als een werknemer gebruikmaakt van het betaald ouderschapsverlof, ontvangt deze tijdens die periode 55% van zijn salaris. Elke maand dat een werknemer geniet van dit betaald ouderschapsverlof, wordt een gelijk percentage op zijn of haar salaris in mindering gebracht. Dit percentage wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

  A /(415 x wtf) x 135% / B

  Daarbij geldt:      

  • A = het aantal uren betaald ouderschapsverlof dat de werknemer opneemt
  • 415 = het aantal klokuren betaald ouderschapverlof bij een normbetrekking
  • wtf = werktijdfactor
  • 135% = de totale korting op het salaris (3 x 45% = 135%)
  • B = het aantal maanden dat de werknemer betaald ouderschapsverlof opneemt, waarbij de beginmaand en eindmaand in principe als volle maanden meetellen.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of de onderwerpen Cao primair onderwijs en HRM.

Pagina's