Juridische Helpdesk Strategisch HRM

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Strategisch HRM

 • Kun je ouderschapsverlof opschorten bij ziekte of zwangerschaps-en bevallingsverlof als het ouderschapsverlof al loopt?

  Ja, dat is verplicht op grond van artikel 8.19 lid 9 CAO PO. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of de onderwerpen Cao primair onderwijs en Strategisch HRM.

 • Hoe wordt bij ouderschapsverlof de inhouding op het salaris geregeld?

  Als een werknemer gebruikmaakt van het betaald ouderschapsverlof, ontvangt deze tijdens die periode 55% van zijn salaris. Elke maand dat een werknemer geniet van dit betaald ouderschapsverlof, wordt een gelijk percentage op zijn of haar salaris in mindering gebracht. Dit percentage wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

  A /(415 x wtf) x 135% / B

  Daarbij geldt:      

  • A = het aantal uren betaald ouderschapsverlof dat de werknemer opneemt
  • 415 = het aantal klokuren betaald ouderschapverlof bij een normbetrekking
  • wtf = werktijdfactor
  • 135% = de totale korting op het salaris (3 x 45% = 135%)
  • B = het aantal maanden dat de werknemer betaald ouderschapsverlof opneemt, waarbij de beginmaand en eindmaand in principe als volle maanden meetellen.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of de onderwerpen Cao primair onderwijs en Strategisch HRM.

 • Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft een werknemer recht in het primair onderwijs?

  Een werknemer heeft bij een volledig dienstverband voor elk kind onder de acht jaar recht op maximaal 1040 uur ouderschapsverlof. Deze 1040 uur zijn opgebouwd uit 415 betaald en 625 uur onbetaald ouderschapsverlof.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of de onderwerpen Cao primair onderwijs en Strategisch HRM.

 • Aan welke eisen moet een aanvraag voor ouderschapsverlof voldoen?

  Een werknemer moet het ouderschapsverlof schriftelijk en minimaal acht weken voor het gewenste tijdstip van ingang aanvragen. In de aanvraag moet staan:     

  • De periode waarvoor de werknemer het verlof aanvraagt.
  • Het aantal verlofuren per week.
  • De spreiding van het aantal uren over de week.

  Als werkgever kunt u de werkgever ook vragen om een afschrift uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) om het recht op het verlof aan te tonen. Dit is niet verplicht, maar u kunt het wel eisen. En zodra dat mogelijk is, deelt de werknemer ook de naam en geboortedatum mee van het kind of de kinderen waarvoor hij of zij ouderschapsverlof aanvraagt. De werknemer bepaalt de ingangsdatum van het verlof in overleg met de werkgever. Kijk voor meer informatie hierover in artikel 8.19 lid 5 in de CAO PO.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of de onderwerpen Cao primair onderwijs en Strategisch HRM.

 • Kan ziekteverlof van een leerkracht van invloed zijn op de hoogte van de betrekkingsomvang?

  Nee, de betrekkingsomvang van een leerkracht ligt vast. (Langdurig) verlof en eventuele inhouding van een percentage van het salaris als gevolg hiervan, leiden niet tot een weging van de oorspronkelijke betrekkingsomvang.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Strategisch HRM.

 • Lopen oudere leerkrachten het risico om als bezuinigingsmaatregel door het bevoegd gezag te worden verdrongen door jongere leraren?

  Nee, dat is niet waarschijnlijk. De school GGL wordt jaarlijks bepaald op basis van de leraren die op 1 oktober (t-1) bij een school werkzaam zijn. Oudere leerkrachten zullen de GGL naar een hoger niveau brengen. Als een vacature door een jonge leerkracht wordt vervuld, levert dat maximaal één jaar enig voordeel op omdat een jonge leerkracht goedkoper is. Daarna heeft zijn leeftijd echter invloed op de GGL en vermindert dus ook de toekenning.

  Als een oudere leerkracht een vacature vervult, kost dat één jaar wat meer. Na maximaal één jaar telt de leerkracht mee bij de bepaling van de GGL.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Strategisch HRM.

 • Wat moet je doen met een tijdelijke aanstelling van medewerkers van wie de tijdelijke aanstelling aan het eind van dit schooljaar afloopt en die, volgens de oorspronkelijk plannen, een vaste aanstelling zouden moeten krijgen?

  Bij goed functioneren is er geen sprake van onvermijdbaar ontslag en zal ontslag per 1 augustus leiden tot problemen bij het Participatiefonds. Indien deze functie door de daling van de rijksbekostiging komt te vervallen kunt u deze functie in rddf plaatsen. Voor deze werknemers is dan de beste oplossing om ze, bij goed functioneren, een vaste aanstelling te geven of deze werknemers dan in het rddf is afhankelijk van het afspiegelingsbeginsel.

  Als er dan onvoldoende formatieruimte is voor de functies van werknemers met onbepaalde tijd, moeten er functies in rddf geplaatst worden. Dit zijn dus alleen de functies van werknemers met onbepaalde tijd, want die andere tijdelijke dienstverbanden lopen sowieso van rechtswege af. De werknemers wiens tijdelijk dienstverband afloopt moet worden aangemeld bij het Participatiefonds en daar volgt een instroomtoets.

  Een andere optie is om in het DGO afspraken te maken over hoe om te gaan met tijdelijke aanstellingen. U kunt de afspraak maken dat voor de continuïteit van het onderwijs mensen tijdelijk mogen worden aangesteld, maar dat de tijdelijke aanstellingen niet verlengd worden dan wel omgezet worden in vast dienstverband.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Strategisch HRM.

 • Kan een tijdelijk dienstverband verlengd worden van een werknemer wiens functie in het rddf is geplaatst?

  Nee, een tijdelijk dienstverband kan niet in het rddf geplaatst worden. Alleen dienstverbanden voor onbepaalde tijd kunnen in het rddf geplaatst worden. Indien een schoolbestuur formatie te kort komt om de structurele formatie rond te krijgen, dan kan het schoolbestuur mensen tijdelijk aanstellen. Deze dienstverbanden lopen dan van rechtswege af. De werkgever neemt functies van werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd zoveel mogelijk op in de structurele formatie (bijlage III, lid 1). De werkgever geeft werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd dus ‘voorrang’ boven werknemers met een tijdelijk dienstverband.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Strategisch HRM.

 • Kan een tijdelijk dienstverband worden verlengd (in plaats van iemand in vaste dienst aannemen)?

  Ja, omdat het een tijdelijke vacature betreft. Alleen mag de totale periode dat de werknemer in dienst is niet langer zijn dan 36 maanden, anders dient hij in vaste dienst te worden benoemd.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Strategisch HRM.

 • Als een medewerker in rddf of sociaal plan tijdens de rddf- of sociaal plan-periode het schoolbestuur verlaat, ontstaat er dan tijdelijke vacatureruimte waarop iemand aangenomen kan worden? En komt die persoon dan onmiddellijk in het rddf of sociaal plan?

  Wanneer een werknemer in deze tijdelijke vacature wordt aangesteld/benoemd, komt hij niet meteen in het rddf of sociaal plan. Het is namelijk niet mogelijk om een tijdelijk dienstverband in het rddf te plaatsen. Betrokkene heeft gewoon een tijdelijk dienstverband dat van rechtswege afloopt.

  Na afloop van dit dienstverband zal dit gemeld moeten worden bij het Participatiefonds via een instroomtoets. U dient afspraken te maken in het DGO of de tijdelijke vacatureruimte tijdelijk opgevuld kan worden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Strategisch HRM.

Pagina's